مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ numb از Linkin Park با متن و ترجمه

I’m tired of being what you want me to be

خسته ام از اینکه کسی باشم که تو میخوای

Feeling so faithless, lost under the surface

حس بی اعتقادی کنم، در

Don’t know what you’re expecting of me

نمیدونم چه انتظاری ازم داری

Put under the pressure of walking in your shoes

از اینکه شبیه تو بشم(جای تو باشم)تحت فشارم

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)

جریان اوضاع مرا به دام انداخته

Every step that I take is another mistake to you

هر کاری که میکنم از نظرت اشتباهه

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)

جریان اوضاع مرا به دام انداخته

I’ve become so numb

دارم بی حس میشم

I can’t feel you there

(دیگه) نمیتونم حست کنم

Become so tired

دارم خیلی خسته میشم

So much more aware

بیشتر از قبل میشناسمت

I’m becoming this

دارم عوض میشم

All I want to do

همه ی چیزی که میخوام

Is be more like me

اینه که بیشتر شبیه خودم باشم

And be less like you

و كمتر شبیه تو

Cant you see that you’re smothering me

نمیبینی که داری من رو خفه می کنی

Holding too tightly, afraid to lose control?

وقتی که از ترس از دست دادن کنترل٬ من رو محکم گرفتی؟

‘Cause everything that you thought I would be

چون هرچیزی که فکرشو کنی میتونم باشم

Has fallen apart right in front of you

درست جلوی روت از هم پاشیدم

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)

جریان اوضاع مرا به دام انداخته

Every step that I take is another mistake to you

هر کاری که میکنم از نظرت اشتباهه

(Caught in the undertow, just caught in the undertow)

جریان اوضاع مرا به دام انداخته

And every second I waste is more than I can take

و لحظاتی كه هدر میدم بیشتر از توان و تحمل منه

I’ve become so numb

دارم بی حس میشم

I cant feel you there

(دیگه) نمیتونم حست کنم

Become so tired

دارم خیلی خسته میشم

So much more aware

بیشتر از قبل میشناسمت

I’m becoming this

دارم عوض میشم

All I want to do

همه ی چیزی که میخوام

Is be more like me

اینه که بیشتر شبیه خودم باشم

And be less like you

و كمتر شبیه تو

And I know

و من میدونم

I may end up failing too

ممکنه در نهایت شکست بخورم

But I know

اما میدونم

You were just like me with someone disappointed in you

تو هم شبیه من هستی؛ و کسی رو از خودت ناامید کردی

I’ve become so numb

دارم بی حس میشم

I can’t feel you there

دیگه) نمیتونم حست کنم)

Become so tired

دارم خیلی خسته میشم

So much more aware

بیشتر از قبل میشناسمت

I’m becoming this

دارم عوض میشم

All I want to do

همه ی چیزی که میخوام

Is be more like me

اینه که بیشتر شبیه خودم باشم

And be less like you

و كمتر شبیه تو

I’ve become so numb

دارم بی حس میشم

I cant feel you there

دیگه) نمیتونم حست کنم)

(I’m tired of being what you want me to be)

(از اینکه چیزی که تو میخوای باشم خسته شدم)

I’ve become so numb

دارم بی حس میشم

I can’t feel you there

دیگه) نمیتونم حست کنم)

(I’m tired of being what you want me to be)

(از اینکه چیزی که تو میخوای باشم خسته شدم)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید