مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ human از کریستینا پیری با متن و ترجمه

I can hold my breath

من میتونم نفسم رو نگه دارم

I can bite my tongue

ميتونم زبونمو گاز بگيرم

I can stay awake for days

میتونم برای روزها بیدار بمونم

If thats what you want

اگه این چیزیه که تو می خوای

Be your number one

که بهترینِ تو باشم

I can fake a smile

من میتونم یه لبخند مصنوعی بزنم

I can force a laugh

من میتونم اجباراً بخندم

I can dance and play the part

من میتونم برقصم و نقشم رو بازی کنم

If thats what you ask

اگه این چیزیه که تو میخوای

Give you all I am

تمام چیزی که هستم رو بهت بدم

I can do it

من میتونم انجامش بدم

I can do it

من میتونم انجامش بدم

I can do it

من میتونم انجامش بدم

But I’m only human

ولی من فقط یه انسانم

And I bleed when I fall down

و وقتی میفتم خونریزی میکنم

I’m only human

من فقط یک انسانم

And I crash and I break down

و من میشکنم و خُرد میشم

Your words in my head, knives in my heart

حرفات تو سرم و خنجرهات تو قلبم

You build me up and then I fall apart

تو منو میسازی و بعدش من از هم میپاشم

‘Cause Im only human

چون من فقط یه انسانم

I can turn it on

من میتونم روشنش کنم [تا]

Be a good machine

ماشین [ربات] خوبی باشم

I can hold the weight of worlds

من میتونم وزن دنیاهارو تحمل کنم

If that’s what you need

اگه این چیزیه که نیاز داری

Be your everything

ميتونم همه چيزت باشم

I can do it

من میتونم انجامش بدم

I can do it

من میتونم انجامش بدم

I’ll get through it

من از پسش برمیام

But I’m only human

ولی من فقط یه انسانم

And I bleed when I fall down

و وقتی میفتم خونریزی میکنم

I’m only human

من فقط یک انسانم

And I crash and I break down

و من میشکنم و خُرد میشم

Your words in my head, knives in my heart

حرفات تو سرم و خنجرهات تو قلبم

You build me up and then I fall apart

تو منو میسازی و بعدش من از هم میپاشم

‘Cause I’m only human

چون من فقط یه انسانم

I’m only human

من فقط یک انسانم

I’m only human

من فقط یک انسانم

Just a little human

فقط یه انسان کوچیک

I can take so much

من میتونم خیلی چیزا رو تحمل کنم

‘Til Ive had enough

تا جایی که طاقتم تموم شه

‘Cause I’m only human

چون من فقط یه انسانم

And I bleed when I fall down

و وقتی میفتم خونریزی میکنم

I’m only human

من فقط یک انسانم

And I crash and I break down

و من میشکنم و خُرد میشم

Your words in my head, knives in my heart

حرفات تو سرم و خنجرهات تو قلبم

You build me up and then I fall apart

تو منو میسازی و بعدش من از هم میپاشم

‘Cause I’m only human

چون من فقط یه انسانم

بیبیس برچسب‌ها:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید