مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ You از Tate McRae و Troye Sivan با متن و ترجمه

Ooh, yeah

اووه، آره

All I see is you, is you, is you

تمام چیزی که میبینم تویی، تویی، تویی

Oh, you, ooh

اوه، تو، اوووه

How could you ever leave me without a chance to try?

چطور تونستی منو ول کنی بری بدون اینکه یه شانس برای تلاش کردن بهم بدی؟

How can I be sorry if I don’t know the crime?

چطور میتونم از کارم پشیمون باشم وقتی جرممو نمیدونم؟

I should be mad ’cause you never told me why

من باید عصبی باشم چون تو هیچوقت بهم دلیلشو نگفتی

Still, I can’t seem to say goodbye

هنوز هم نمیتونم ازت خداحافظی کنم

Ooh, yeah

اووه، آره

When I try to fall back I fall back to you (Yeah, ayy)

هر وقت تلاش میکنم بخوابم به فکر تو میفتم، (آره، اییی)

When I talk to my friends I talk about you (Yeah, ayy)

وقتی با دوستام حرف میزنم راجب تو میگم، (آره، اییی)

When the Hennessy’s strong all I see is you, is you, is you, oh you, ooh

وقتی هنسی خیلی قویه تمام چیزی که میبینم تویی، تویی، تویی، اوه تو

Yeah, ooh (Yeah, ayy)

آره، اووه (آره، اییی)

No, I haven’t moved on but trust me I’ve tried (Yeah, ayy)

نه هنوز بیخیالت نشدم اما باور کن تلاش کردم، (آره، اییی)

If I give you a call don’t hang up the line (Yeah, ayy)

اگه باهات تماس بگیرم قطع نکن، (آره، اییی)

When the Hennessys strong all I see is you, is you, is you, oh you, ooh

وقتی هنسی خیلی قویه تمام چیزی که میبینم تویی، تویی، تویی، اوه تو، اوووه

Oh, you, ooh

اوه، تو، اوووه

I’m good at overthinking

من در بیش از حد فکر کردن استادم

But I haven’t even got this far

اما هنوز انقدرم زیاده روی نکردم

All I know is that my mind is

تمام فکرم

In the backseat of your Corvette car

پیش صندلی عقب ماشینته

You got me at my baddest (Baddest)

تو منو به سمت بدترین ورژن از خودم سوق دادی

And you got me ’round your fingertip

و منو رو نوک انگشتت نگه داشتی

Should be fed up with your bulls–t

باید بابت مزخرفاتت ازت رنجیده باشم

But everything about you, no, I can’t resist

اما همه زندگیم تویی، نه، من نمیتونم تحمل کنم

How could you ever leave me without a chance to try?

اما همه زندگیم تویی ، نه، نمیتونم تحمل کنم

How can I be sorry if I don’t know the crime?

چطور میتونم از کارم پشیمون باشم وقتی جرممو نمیدونم؟

I should be mad that you never told me why

من باید عصبی باشم چون تو هیچوقت بهم دلیلشو نگفتی

Still, I can’t seem to say goodbye

هنوز هم نمیتونم ازت خداحافظی کنم

Ooh, yeah

اووه، آره

When I try to fall back I fall back to you (Yeah, ayy)

هر وقت تلاش میکنم بخوابم به فکر تو میفتم، (آره، اییی)

When I talk to my friends I talk about you (Yeah, ayy)

وقتی با دوستام حرف میزنم راجب تو میگم، (آره، اییی)

When the jealousy’s strong all I see is you, is you, is you, oh you, ooh

وقتی حسادت بهم غلبه میکنه تمام چیزی که میبینم تویی،تویی، تویی، اوه تو، اووه

Yeah, ooh (Yeah, ayy)

آره، اووه (آره، اییی)

No, I haven’t moved on but trust me I’ve tried (Yeah, ayy)

نه هنوز بیخیالت نشدم اما باور کن تلاش کردم، (آره، اییی)

If I give you a call don’t hang up the line (Yeah, ayy)

اگه باهات تماس بگیرم قطع نکن، (آره، اییی)

When the jealousys strong all I see is you, is you, is you, oh you, ooh

وقتی حسادت بهم غلبه میکنه تمام چیزی که میبینم تویی،تویی، تویی،اوه تو

Is you, oh, ooh-woah, oh, oh, you

تو، اوه، اووه-واوووه، اوه، اوه، تو

Is you, is you, oh, you, ooh

تو، تو، اوه، تو، اووه

I see your face in every stranger, everywhere I go (Everywhere I go)

صورت تو رو در هر غریبه ای میبینم و هر کجا که میرم

I hear your voice in conversations, every word you spoke (Every words you spoke)

من در مکالمه ها صدای تو رو میشنوم، هر حرفی که میزدی

Nearly blocked you on my phone about a thousand times

نزدیک به هزار بار رو گوشیم بلاکت کردم

Yeah, I know I should say goodbye (Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)

آره میدونم باید باهات خداحافظی کنم

Yeah, I know I should say goodbye

آره میدونم باید باهات خداحافظی کنم

Ooh, yeah

اووه، آره

When I try to fall back I fall back to you (Yeah, ayy)

هر وقت تلاش میکنم بخوابم به فکر تو میفتم، (آره، اییی)

When I talk to my friends I talk about you (Yeah, ayy)

وقتی با دوستام حرف میزنم راجب تو میگم، (آره، اییی)

When the jealousys strong all I see is you, is you, is you, oh you, ooh

وقتی حسادت بهم غلبه میکنه تمام چیزی که میبینم تویی،تویی، تویی، اوه تو، اووه

Yeah, ooh (Yeah, ayy)

آره، اووه (آره، اییی)

No, I haven’t moved on but trust me I’ve tried (Yeah, ayy)

نه هنوز بیخیالت نشدم اما باور کن تلاش کردم، (آره، اییی)

If I give you a call don’t hang up the line (Yeah, ayy)

اگه باهات تماس بگیرم قطع نکن، (آره، اییی)

When the jealousy’s strong all I see is you, is you, is you, oh you, ooh

وقتی حسادت بهم غلبه میکنه تمام چیزی که میبینم تویی،تویی، تویی،اوه تو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید