مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Empty از Trevor Daniel با متن و ترجمه

You only call when the cup’s empty

فقط وقتی جام خالیه بهش زنگ می‌زنی

Yeah, yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره، آره

You only call when your bed’s empty

فقط وقتی اتاقت خالیه بهش زنگ می‌زنی

So do you ever think it’s

پس هیچ وقت فکر می‌کنی که

Time we stop pretending

وقتشه که وانمود کنیم

That these late nights don’t leave us empty?

که این شب‌ها ما رو خالی نمی کنه؟

Empty, empty, yeah, yeah

خالی، خالی، آره، آره

I don’t wanna feel

نمیخوام حس کنم

Empty, empty, yeah, yeah, yeah, yeah

خالی، خالی، آره، آره، آره، آره

So do you ever think it’s

پس هیچ وقت فکر می‌کنی که

Time we stop pretending

وقتشه که وانمود کنیم

That these late nights don’t leave us empty?

که این شب‌ها ما رو خالی نمی کنه؟

Tell me what you want, tell me what you need

بهم بگو چی میخوای، بهم بگو چی میخوای

Used to love it when you’d call, now, I don’t feel a thing

قبلا عاشق این بودم که وقتی زنگ می‌زدی، من هیچی حس نمی‌کنم

Another night, another one, ‘nother repeat

یک شب دیگر، یک شب دیگر، دوباره تکرار

Come kick it for awhile, just to watch you leave

فقط برای مدتی لگد بزن، فقط برای اینکه تماشا کنی

Done with shallow nights, I’m diving off the deep end

با شبه‌ای کم به اعماق دریا شیرجه می‌زنم

Tired of treading water, I’m moving forward, tryna swim

من که خسته از آب در حال قدم زدن هستم، به سمت جلو حرکت می‌کنم و شنا می‌کنم

Wanna feel something, baby, cut the loose ends

می خوای یه چیزی رو حس کنی، عزیزم، تمومش کن

I don’t got the time to wait for you to call again

من وقت ندارم منتظر تو باشم که دوباره زنگ بزنی.

Okay, I can tell you just want company

باشه، میتونم بگم که فقط یه شرکت

I can tell you don’t mean a word you say

من می‌تونم به تو بگم که منظورم کلمه‌ای نیست که تو می‌گی.

I’m looking for substance, you don’t feel the same, no

من دنبال جنس مخالف هستم، شما هم چنین چیزی را احساس نمی‌کنید، نه

You only call when the cup’s empty

فقط وقتی جام خالیه بهش زنگ می‌زنی

Yeah, yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره، آره

You only call when your bed’s empty

فقط وقتی اتاقت خالیه بهش زنگ می‌زنی

So do you ever think it’s

پس هیچ وقت فکر می‌کنی که

Time we stop pretending

وقتشه که وانمود کنیم

That these late nights don’t leave us empty?

که این شب‌ها ما رو خالی نمی کنه؟

Empty, empty, yeah, yeah

خالی، خالی، آره، آره

I don’t wanna feel

نمیخوام حس کنم

Empty, empty, yeah, yeah, yeah, yeah

خالی، خالی، آره، آره، آره، آره

So do you ever think it’s

پس هیچ وقت فکر می‌کنی که

Time we stop pretending

وقتشه که وانمود کنیم

That these late nights don’t leave us empty?

که این شب‌ها ما رو خالی نمی کنه؟

I won’t do this over again

من این کار را دوباره انجام نخواهم داد

Said at least a thousand times that this was the end

دست‌کم هزار بار می‌گفت که این پایان است

And trust me, ’cause I swear to God, I’m not giving in

و به من اعتماد کن، چون به خدا قسم، من تسلیم نمیشم

Nothing you could do to change my mind about this, no

هیچ کاری نمی تونستی بکنی که ذهنم رو در این مورد عوض کنی، نه؟

Baby, lets be honest, it ain’t love if we’re numb

عزیزم، اگر بی‌حس باشیم، این عشق نیست

I really need something deeper than what we’ve got

من واقعا یه چیزی بیشتر از چیزی که داریم نیاز دارم

When you hit me up and I’m ignoring every call

وقتی منو می‌زنی و من هر تماس رو نادیده می‌گیرم

Take it as a hint that I don’t want to be involved

اون را به عنوان راهنمایی در نظر بگیر که من نمی‌خوم درگیر اون بشم

I’d rather be alone than be with you

من ترجیح میدم تنها باشم تا با تو باشم

You don’t love me, you just hate sleeping alone

تو منو دوست نداری فقط از اینکه تنها بخوابی بدت میاد

And, baby, we both know, we’re not on the same page

و، عزیزم، ما هر دو می‌دانیم، ما در یک صفحه نیستیم

So we need to go our separate ways

پس ما باید به راه های جداگانه‌ای برویم (از هم جدا بشیم)

You only call when the cup’s empty

فقط وقتی جام خالیه بهش زنگ می‌زنی

Yeah, yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره، آره

You only call when your bed’s empty

فقط وقتی اتاقت خالیه بهش زنگ می‌زنی

So do you ever think it’s

پس هیچ وقت فکر می‌کنی که

Time we stop pretending

وقتشه که وانمود کنیم

That these late nights don’t leave us empty?

که این شب‌ها ما رو خالی نمی کنه؟

Empty, empty, yeah, yeah

خالی، خالی، آره، آره

I dont wanna feel

نمیخوام حس کنم

Empty, empty, yeah, yeah, yeah, yeah

خالی، خالی، آره، آره، آره، آره

So do you ever think it’s

پس هیچ وقت فکر می‌کنی که

Time we stop pretending

وقتشه که وانمود کنیم

That these late nights don’t leave us empty?

که این شب‌ها ما رو خالی نمی کنه؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید