مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Darkest Hour از Tate McRae با متن و ترجمه

I hear them whisper secrets ’til my name is dirt

من میشنوم که مردم پچ پچ میکنن تا وقتی که اسم منو لکه دار میکنن

But I will not falter, I will hide the hurt

اما من به لکنت نمیفتم، من میخوام دردمو قایم کنم

And I can feel the earth like it’s part of me

و میتونم حس کنم ک زمین انگار بخشی از منه

But never have I felt so alone, no place to call my home

اما من هیچوقت انقدر احساس تنهایی نکردم، جایی نیست که خونه خودم بناممش

Ooh-ooh, ooh, the wind blows

اووووه- اوووه، اوووه، باد میوزه

Some day I will follow

یه روزی من دنبال میکنم

Far away from this lonely town

یه جایی دور از این شهر متروک رو

In the darkest hour, I’ll spark like a flame

در تاریک ترین ساعت، من مثل شعله جرقه خواهم زد

A heart that can’t surrender

یک قلبی که نمیتونه تسلیم بشه

Burns into a hostile blaze

در قالب خشم شعله میکشه

In the darkest hour, you’ll know my name

در تاریک ترین ساعت، تو اسم منو خواهی فهمید

I will hold the power and I’ll run that game

من قدرت رو به دست خواهم گرفت و اون بازی رو به پا خواهم کرد

They built a tower but I climbed so high

اونا سر رام برج ساختن اما من ازش بالا رفتم

I could almost reach it, thе sunrise

من نزدیک بود بهش برسم، به طلوع خورشید

And damn your love, and damn your hope

و لعنت بر عشقت، و لعنت بر امیدت

All thosе fears that made you cold

تمام اون ترس هایی که تو رو سرد کردن

I forgive them all

من همشونو میبخشم

Ooh-ooh, ooh, the wind blows

اووووه- اوووه، اوووه، باد میوزه

Some day I will follow

یه روزی من دنبال میکنم

Far away from this lonely town

یه جایی دور از این شهر متروک رو

In the darkest hour, I’ll spark like a flame

در تاریک ترین ساعت، من مثل شعله جرقه خواهم زد

A heart that can’t surrender

یک قلبی که نمیتونه تسلیم بشه

Burns into a hostile blaze

در قالب خشم شعله میکشه

In the darkest hour, you’ll know my name

در تاریک ترین ساعت، تو اسم منو خواهی فهمید

I will hold the power and I’ll run that game

من قدرت رو به دست خواهم گرفت و اون بازی رو به پا خواهم کرد

I’ll run this game

من این بازی رو به پا میکنم

Oh, ooh-ooh, ooh

اووه، اووووه-اووووه، اوووه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید