مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Dancing in the Dark از Rihanna با متن و ترجمه

بازدید 1764

(Come on)
یالا

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

(Come on)
یالا

We gonna light up the night
من میخوام در تاریکی برقصم

(Come on)
یالا

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

(Come on)
یالا

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

Underdogs dance in the middle of the night
بازنده ها در نیمه شب میرقصن

Can see the night skies in the mirror of your eyes
میتونن آسمان شب رو در آینه چشمان تو ببینن

If you don’t dance make sure you got the rhythm
اگه نمیرقصی حواست باشه که ریتمو از دست ندی

Make sure that your heartbeat beats with the rhythm
حواست باشه که ضربان قلبت با ریتم موزیک بزنه

I wanna run wild in the middle of the night
دلم میخواد در نیمه شب رها و آزاد بدوم

Right under the moon, bodies glowing in the night
درست زیر ماه، بدن ها در شب میدرخشن

Nothing in between our skins but the rhythm
چیزی بین پوست بدن های ما نیست جز ریتم موزیک

Make sure that your heartbeat beats with the rhythm
حواست باشه که ضربان قلبت با ریتم موزیک بزنه

The night-time
زمان شب

Is the right time
بهترین وقته

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

And never stop
و هرگز متوقف نمیشم

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars
مثل ستاره های دنباله دار

Whenever you hear the sound
وقتی صدای موزیکو شنیدی

Don’t be alarmed
نترس

Ooh, ooh, ooh
اوووه، اوووه، اوووه

Dancing in the dark
رقص در تاریکی

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

And never stop
و هرگز متوقف نمیشم

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars
مثل ستاره های دنباله دار

Whenever you hear the sound
وقتی صدای موزیکو شنیدی

Don’t be alarmed
نترس

Ooh, ooh, ooh
اوووه، اوووه، اوووه

Dancing in the dark
رقص در تاریکی

Underdogs dance in the middle of the night
بازنده ها در نیمه شب میرقصن

Out here with the stars like the creatures of the night
این بیرون با ستاره ها که انگار مخلوقات شب هستن

If you don’t dance make sure you got the rhythm
اگه نمیرقصی حواست باشه که ریتمو از دست ندی

Make sure that your heartbeat beats with the rhythm
حواست باشه که ضربان قلبت با ریتم موزیک بزنه

I wanna dance, dance in the middle of the night
میخوام برقصم، در نیمه شب برقصم

And see the night skies in the mirror of your eyes
و آسمان شب رو در آینه چشمان تو بینم

If you don’t dance make sure you got the rhythm
اگه نمیرقصی حواست باشه که ریتمو از دست ندی

Make sure that your heartbeat beats with the rhythm
حواست باشه که ضربان قلبت با ریتم موزیک بزنه

The night-time
زمان شب

Is the right time
بهترین وقته

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

And never stop
و هرگز متوقف نمیشم

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars
مثل ستاره های دنباله دار

Whenever you hear the sound
وقتی صدای موزیکو شنیدی

Don’t be alarmed
نترس

Ooh, ooh, ooh
اوووه، اوووه، اوووه

Dancing in the dark
رقص در تاریکی

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

And never stop
و هرگز متوقف نمیشم

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars
مثل ستاره های دنباله دار

Whenever you hear the sound
وقتی صدای موزیکو شنیدی

Don’t be alarmed
نترس

Ooh, ooh, ooh
اوووه، اوووه، اوووه

Dancing in the dark
رقص در تاریکی

[Bridge]

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

(Come on)
یالا

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

(Come on)
یالا

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

(Come on)
یالا

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

And never stop
و هرگز متوقف نمیشم

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars
مثل ستاره های دنباله دار

Whenever you hear the sound
وقتی صدای موزیکو شنیدی

Dont be alarmed
نترس

Ooh, ooh, ooh
اوووه، اوووه، اوووه

Dancing in the dark
رقص در تاریکی

I wanna dance in the dark
من میخوام در تاریکی برقصم

And never stop
و هرگز متوقف نمیشم

We gonna light up the night
ما میخوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars
مثل ستاره های دنباله دار

Whenever you hear the sound
وقتی صدای موزیکو شنیدی

Dont be alarmed
نترس

Ooh, ooh, ooh
اوووه، اوووه، اوووه

Dancing in the dark
رقص در تاریکی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید