مجله علمی تفریحی بیبیس
0

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 99 نهج البلاغه (پرهیز از دنیاپرستی) با فایل صوتی

بازدید 162

زید بن وهب، از اصحاب امام است، نقل می كند كه این خطبه در روز جمعه در شهر كوفه ایراد شد.

خدا را بر نعمتهایی كه عطا فرمود ستایش می كنیم و در كارهای خود از او یاری می جوییم. از او سلامت در دین را خواهانیم آن گونه كه تندرستی بدن را از او در خواست داریم. ای بندگان خدا! شما را به ترك دنیایی سفارش میكنم كه شما را رها می سازد، گر چه شما جدایی از آن را دوست ندارید. دنیایی كه بدنهای شما را كهنه و فرسوده میكند با اینكه دوست دارید همواره تازه و پاكیزه بمانید. شما و دنیا به مسافرانی مانید كه تا گام در آن نهند، احساس دارند كه به پایان راه رسیده اند، و تا قصد رسیدن به نشانی كرده اند، گویا بدان دست یافته اند، در حالی كه تا رسیدن به هدف نهایی هنوز فاصله‌های زیادی است. چگونه میتواند به مقصد رسد، كسی كه روز معیّنی در پیش دارد و از آن تجاوز نخواهد كرد!؟ مرگ به سرعت او را می راند، و عوامل مختلف او را بر خلاف خواسته خود، از دنیا جدا میسازد. پس در عزّت و ناز دنیا بر یكدیگر پیشی نگیرید، و فریب زینتها و نعمتها را نخورید و مغرور نشوید و از رنج و سختی آن ننالید و ناشكیبا نباشید، زیرا عزّت و افتخارات دنیا پایان می پذیرد، و زینت و نعمتهایش نابود می گردد، و رنج و سختی آن تمام میشود، و هر مدّت و مهلتی در آن به پایان میرسد، و هر موجود زنده ای به سوی مرگ می رود. آیا نشانه‌هایی از زندگیِ گذشتگان كه بر جا مانده، شما را از دنیا پرستی باز نمی دارد؟ و اگر خردمندید آیا در زندگانی پدرانتان آگاهی و عبرت آموزی نیست؟ مگر نمی بینید كه گذشتگانِ شما باز نمی گردند؟ و فرزندان شما باقی نمی مانند؟ مگر مردمِ دنیا را نمی نگرید كه در گذشتِ شب و روز، حالات گوناگونی دارند: یكی م یمیرد و بر او می گریند، و دیگری باقیمانده، به او تسلیت می گویند، یكی دیگر بر بستر بیماری افتاده، دیگری به عیادت او می آید، و دیگری در حالِ جان كندن است، و دنیا طلبی، در جستجوی دنیاست، كه مرگ او را در می یابد، و غفلت زده ای كه مرگ او را فراموش نكرده است، و آیندگان نیز راه گذشتگان را می پویند. به هوش باشید! مرگ را كه نابود كنندۀ لذّتها و شكننده شهوتها و قطع كننده آرزوهاست، به هنگام تصمیم بر كارهای زشت، به یاد آورید، و برای انجام واجبات، و شكر در برابر نعمتها و احسان بی شمار الهی، از خدا یاری خواهید.

About abstinence of the world and vicissitudes of time

We praise Allah for what has happened and seek His succour in our affairs for what is yet to happen, and we beg Him for safety in the faith just as we beg Him for safety in our bodies. O’ creatures of Allah! I advise you to keep away from this world which is (shortly) to leave you even though you do not like its departure, and which would make your bodies old even though you would like to keep them fresh. Your example and its example is like the travellers who travel some distance and then as though they traverse it quickly or they aimed at a sign and reached it at once. How short is the distance to the aim if one heads towards it and reaches it. And how short is the stage of one who has only a day which he cannot exceed while a swift driver is driving him in this world till he departs from it. So do not hanker after worldly honour and its pride, and do not feel happy over its beauties and bounties nor wail over its damages and misfortunate because its honour and pride would end while its beauty and bounty would perish, and its damages and misfortunes would pass away. Every period in it has an end and every living being in it is to die. Is not there for you a warning in the relics of the predecessors and an eye opener and lesson in your fore-fathers, provided you understand? Do you not see that your predecessors do not come back and the surviving followers do not remain? Do you not observe that the people of the world pass mornings and evenings in different conditions? Thus, (somewhere) the dead is wept for, someone is being condoled, someone is prostrate in distress, someone is enquiring about the sick, someone is passing his last breath, someone is hankering after the world while death is looking for him, someone is forgetful but he is not forgotten (by death), and on the footsteps of the predecessors walk the survivors. Beware! At the time of committing evil deeds remember the destroyer of joys, the spoiler of pleasures, and the killer of desires (namely death). Seek assistance of Allah for fulfilment of His obligatory rights, and for (thanking Him) for His countless bounties and obligations.

فایل صوتی فارسی مربوط به این خطبه را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Download: Nahjul-Balagah-Sermon-099

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید