مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Free Woman از Lady Gaga با متن و ترجمه

I walk the downtown, hear my sound
توی مرکز شهر قدم می زنم، (مردم دارن) صدامو می شنون

No-one knows me yet, not right now
کسی هنوز منو نمی شناسه، الآن نه

But I’m ′bout to set
ولی قصد دارم

This feeling, in motion
این احساس رو، به کار بندازم

I walk the downtown, hear my sound
من تو مرکز شهر قدم زدم، صدامو شنیدم

I say that I want it, want it (Be free)
میگم که اینو میخوام، می خوامش (آزاد باش)

Don’t fight it, fight it
باهاش نجنگ، نجنگ

But if I’m gonna go for it
ولی اگه بخوام انجامش بدم

(I remember that, that I)
(یادم میاد که من، که من)

I say that I want it, want it (Be free)
میگم که اینو میخوام، می خوامش (آزاد باش)

Don′t fight it, fight it
باهاش نجنگ، نجنگ

But if I′m gonna go for it
ولی اگه بخوام انجامش بدم

(I remember that, that I)
(یادم میاد که من، که من)

I’m not nothing without a steady hand (Hand)
من بدون یک پایِ ثابت هیچی نیستم (نیستم)

I′m not nothing unless I know I can
یچی نیستم، مگر اینکه بدونم که میتونم

I’m still something if I don′t got a man
من یه چیزی هستم اگه مردی نداشته باشم (سرم گرم رابطه نباشه، به هدفم میرسم)

I’m a free woman
من یک زن آزادم

Oh-oh (Be free)
اوه اوه (آزاد باش)

(Oh, yeah)
(اوه، آره)

(Be free)
(آزاد باش)

This is my dancefloor I fought for
اینجا صحنه ی رقص منه که براش جنگیدم

Ain′t hard, that’s what I’m livin′ for
یه قلب (منظورش یه شنونده است که با تمام وجودش بهش گوش میکنه)، چیزیه که به خاطرش زنده ام

So light up my body
پس بدنمو روشن کن

And kiss me too heartily
و از ته قلبت منو بوس کن

We own the downtown, hear our sound
مرکز شهر مال ماست، صدامون رو می شنویم

I say that I want it, want it (Be free)
میگم که اینو میخوام، میخوامش (رها باش)

Don′t fight it, fight it
باهاش (این حس) نجنگ، نجنگ

But if I’m gonna go for it
ولی اگه بخوام انجامش بدم

(I remember that, that I)
(یادم میاد که من، که من)

I say that I want it, want it (Be free)
میگم که اینو میخوام، می خوامش (آزاد باش)

Don′t fight it, fight it
باهاش (این حس) نجنگ، نجنگ

But if I’m gonna go for it
ولی اگه بخوام انجامش بدم

(I remember that, that I)
(یادم میاد که من، که من)

I′m not nothing without a steady hand (I’m a free woman)
من بدون یک پایِ ثابت (آرامش) هیچی نیستم (من یه زن آزادم)

I′m not nothing unless I know I can (I’m a free woman)
هیچی نیستم، مگر اینکه بدونم که میتونم (من یه زن آزادم)

I’m still something if I don′t got a man
من یه چیزی هستم اگه مردی نداشته باشم (سرم گرم رابطه نباشه، به هدفم میرسم)

I′m a free woman
من یه زن رها و آزاد هستم

Oh-oh (Be free)
اوه اوه (آزاد باش)

I’m a free woman
من یک زن آزادم

I′m a free woman (Be free)
من یه زن رها و آزاد هستم (آزاد باش)

I’m a free woman
من یک زن آزادم

Im a free woman
من یه زن رها و آزاد هستم

Oh-oh (Be free)
اوه اوه (آزاد باش)

I’m not nothing without a steady hand (I′m a free woman)
من بدون یک پایِ ثابت (آرامش) هیچی نیستم (من یه زن آزادم)

I’m not nothing unless I know I can (I’m a free woman)
من پوچ نیستم تا وقتی که بدونم می تونم (من یک زن آزادم)

Im still something if I don′t got a man
من یه چیزی هستم اگه مردی نداشته باشم (سرم گرم رابطه نباشه، به هدفم میرسم)

I’m a free woman (Ooh)
من یک زن آزادم (اووه)

Oh-oh (Be free)
اوه اوه (آزاد باش)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید