مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Alejandro از Lady Gaga با متن و ترجمه

بازدید 308

she’s got both hands, in her pocket

او هر دو دستاشو توی جیبش گذاشته

and she won’t look at you ( won’t look at you )

اون به تو نگاه نخواهد کرد(بهت نگاه نخواهد کرد)

she hides true love, en su bolsillo

اون عشق حقیقی رو پنهان میکنه،….

she’s got a halo around her finger, around you

اون یه هاله دور انگشتش داره، دور تو

you know that i love you boy

تو میدونی که من عاشقتم پس

hot like Mexico, rejoice

گرم مثل شادی مکزیک

at this point i’ve gotta choose, nothing to los

به این دلیل من انتخاب کردم…چیزی برای از دست دادن ندارم

don’t call my name

اسممو صدا نکن

don’t call my name

اسممو صدا نکن

Alejandro

الهاندرو

i’m not your babe

من عزیزت نیستم

i’m not your babe, Fernando

من عزیزت نیستم فرناندو

don’t wanna kiss, don’t wanna touch

نمیخوام منو ببوسی، نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush

فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name

اسممو صدا نکن

don’t call my name

اسممو صدا نکن

Roberto

روبرتو

Alejandro

الهاندرو

stop

بس کن

please, just let me go

لطفا اجازه بده برم

alejandro, just let me go

الهاندرو بزار برم

she’s not broken

اون نشکسته

she’s just a baby

اون فقط یه بچه است

but her boyfriend’s like her dad, just like a dad

اما دوست پسرش مثل پدرشه،،،،درست مثل یه پدر

and all those flames that

و همه اون شعله هایی که

burned before him

قبل از اون سوختند

now he’s gotta firefight, got cool the bad

حالا اون یه گلوله داره

you know that i love you boy

تو میدونی که من عاشقتم پسر

hot like Mexico, rejoice

گرم.، مثل شادی مکزیک

at this point i’ve gotta choose, nothing to lose

با این اشاره من انتخاب کردم….چیزی برای از دست دادن ندارم

don’t call my name

اسممو صدا نکن

don’t call my name,

اسممو صدا نکن

alejandro

الهاندرو

i’m not your babe

من عزیزت نیستم

i’m not your babe

من عزیزت نیستم

Fernando

فرناندو

don’t wanna kiss, don’t wanna touch

نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush

فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

don’t call my name

اسممو صدا نکن

don’t call my name

اسممو صدا نکن

Roberto

روبرتو

Alejandro

الهاندرو

don’t call my name,

اسممو صدا نکن

alejandro

الهاندرو

don’t call my name,

اسممو صدا نکن

i’m not your babe, i’m not your babe

من عزیزت نیستم،من عزیزت نیستم

don’t wanna kiss, don’t wanna touch

نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

Fernando

فرناندو

don’t call my name, don’t call my name

اسممو صدا نکن، اسممو صدا نکن

alejandro

الهاندرو

i’m not your babe, i’m not your babe

من عزیزت نیستم، من عزیزت نیستم

Fernando

فرناندو

don’t wanna kiss, don’t wanna touch

نمیخوام منو ببوسی،نمیخوام لمسم کنی

just smoke my cigarette and hush

فقط سیگار منو دود کن و ساکت باش

dont call my name, don’t call my name

Roberto

اسممو صدا نکن،اسممو صدا نکن

روبرتو

Alejandro

الهاندرو

Alejandro

الهاندرو

Alejandro

الهاندرو

Alejandro

الهاندرو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید