مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Fun Tonight از Lady Gaga با متن و ترجمه

بازدید 949

Feeling something that I can’t explain

چیزی رو دارم احساس می کنم که نمی تونم توضیحش بدم

Think it’s a wound I still entertain

فکر کنم یه زخمه که من هنوز دارم سرگرمشون می کنم

I’d do anything to numb the flame

هر کاری انجام میدم که سوزشش تموم شه

I guess I’m just on fire these days

فکر کنم این روزا همش رو آتیشم

I can’t see straight, I cant see me

نمی تونم درست ببینم، نمی تونم خودمو ببینم

There’s too much hurt caught in between

خیلی آسیب این بِین وجود داره

Wish I could be what I know I am

آرزو داشتم می تونستم جوری باشم که می دونم

This moment’s hijacked my plans

این لحظه برنامه هام رو به هم ریخته

I’m feeling the way that I’m feeling, I’m feeling with you

من احساس می کنم که انگار، انگار با تو هستم

I stare at the girl in the mirror, she talks to me too

من به دختری در آینه خیره شدم، اونم با من صحبت می کنه

Yeah, I can see it in your face

آره، می تونم اینو تو صورتت ببینم

You don’t think I’ve pulled my weight

تو فکر نمی کنی که من سخت تلاشم رو کردم

Maybe it’s time for us to say goodbye, ’cause

شاید وقتشه که از هم خداحافظی کنیم، چون

I’m feeling the way that I’m feeling, I’m feeling with you

من احساس می کنم که انگار، انگار با تو هستم

I’m not having fun tonight

من امشب خوشحال نیستم

You love the paparazzi, love the fame

تو عاشق عکاسا هستی، عاشق شُهرتی

Even though you know it causes me pain

حتی با این که می دونی منو به درد میاره

I feel like Im in a prison hell

حس می کنم توی زندان جهنمی هستم

Stick my hands through the steel bars and yell

دستمو از بین میله های فولادی رد می کنم و داد می زنم

What happens now? I’m not okay

الآن چی شده؟ حالم خوب نیست

And if I scream, you walk away

و اگر جیغ بزنم، تو میری

When I’m sad, you just wanna play

وقتی ناراحتم، تو فقط می خوای بازی کنی

I’ve had enough, why do I stay?

دیگه بسمه، چرا موندم؟

I’m feeling the way that Im feeling, I’m feeling with you (Ooh-ooh)

من احساس می کنم که انگار، انگار با تو هستم (اووه اووه)

I stare at the girl in the mirror, she talks to me too

من به دختری در آینه خیره شدم، اونم با من صحبت می کنه

Yeah, I can see it in your face

آره، می تونم اینو تو صورتت ببینم

You don’t think I’ve pulled my weight

تو فکر نمی کنی که من سخت تلاشم رو کردم

Maybe it’s time for us to say goodbye, ’cause

شاید وقتشه که از هم خداحافظی کنیم، چون

I’m feeling the way that I’m feeling, I’m feeling with you

من احساس می کنم که انگار، انگار با تو هستم

I’m not having fun tonight

من امشب خوشحال نیستم

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

اوه اوه اوه اوه، اوه اوه اوه اوه، اوه اوه اوه

Im not having fun tonight

من امشب خوشحال نیستم

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

اوه اوه اوه اوه، اوه اوه اوه اوه، اوه اوه اوه

Im not having fun tonight

من امشب خوشحال نیستم

Yeah, I can see it in your face

آره، می تونم اینو تو صورتت ببینم

You don’t think I’ve pulled my weight

تو فکر نمی کنی که من سخت تلاشم رو کردم

Maybe it’s time for us to say goodbye, ’cause

شاید وقتشه که از هم خداحافظی کنیم، چون

I’m feeling the way that I’m feeling, I’m feeling with you

من احساس می کنم که انگار، انگار با تو هستم

I’m not having fun tonight

من امشب خوشحال نیستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید