مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ From Eden از Hozier با متن و ترجمه

بازدید 507

Babe

عزیزم

There’s something tragic about you

یه چیز غم انگیز در موردت وجود داره

Something so magic about you

یه چیز جادویی درباره تو

Dont you agree

قبول نداری

Babe

عزیزم

There’s something lonesome about you

عزیزم یه دلتنگی در تو وجود داره

Something so wholesome about you

یه چیز خیلی سر زنده درباره تو

Get closer to me

به من نزدیک تر شو

No tired sigh, no rolling eyes

بدون آه خستگی، بدون برگردون چشمام

No irony

بدون طعنه

No ‘who cares’, no vacant stare

بدون اینکه کسی اهمیت نده، حتی خالی خالی هم خیره نمیشی

No time for me

وقتی هم برای من نداری

Honey you’re familiar

عزیزم تو برام آشنایی

Like my mirror years ago

مثل آینه ای از سال های گذشته من

Idealism sits in prison

معنویت زندانی شده

Chivalry fell on his sword

و جوانمردی به دست شمشیر متلاشی شده

Innocence died screaming

معصومیت فریاد زنان از بین رفت

Honey, ask me, I should know

عزیزم ازم بخواه قطعا من میدونم

I slithered here from Eden

من از عدن (بھشت) به اینجا افتادم

Just to sit outside your door

فقط برای اینکه پشت در منتظر تو بشینم

Babe

عزیزم

There’s something wretched about this

یه چیز تاسف باری درباره این جریان وجود داره

Something so precious about this

یه چیز خیلی گران بھا

Where to begin

از کجا شروع کنم

Babe

عزیزم

There’s something broken about this

یه چیز شکسته درباره ی این وجود داره

But I might be hoping about this

اما خیلی بهش امیدوارم

Oh what a sin

آه چه گناهی

To the strand, a picnic planned for you and me

یه گردش کنار رود خونه برای خودم و خودت برنامه ریزی کردم

A rope in hand, for your other man

و یه طنابی ھم تو دستام برای اینکه اون یکی مرد زندگیت

To hang from a tree

رو از درخت آویزون کنم

Honey you’re familiar

عزیزم تو برام آشنایی

Like my mirror years ago

مثل آینه ای از سال های گذشته من

Idealism sits in prison

معنویت زندانی شده

Chivalry fell on his sword

و جوانمردی به دست شمشیر متلاشی شده

Innocence died screaming

معصومیت فریاد زنان از بین رفت

Honey, ask me, I should know

عزیزم ازم بخواه قطعا من میدونم

I slithered here from Eden

من از عدن (بھشت) به اینجا افتادم

Just to sit outside your door

فقط برای اینکه پشت در منتظر تو بشینم

Honey, youre familiar

عزیزم، تو آشنا به نظر میای

Like my mirror years ago

مثل آینه ای از سال های گذشته من

Idealism sits in prison

معنویت زندانی شده

Chilvary fell on his sword

جوانمردی هم به شمشیر کشیده شد

Innocence died screaming

معصومیت فریاد زنان از بین رفت

Honey, ask me, I should know

عزیزم ازم بخواه قطعا من میدونم

I slithered here from Eden

من از عدن (بھشت) به اینجا افتادم

Just to hide outside your door

فقط به خاطر اینکه بیرون از اینجا تو رو ببینم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید