مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ In the Woods Somewhere از Hozier با متن و ترجمه

My head was warm

سرم داغ بود

My skin was soaked

و عرق سرد روی پوستم بود

I called your name til the fever broke

اسمت رو صدا زدم تا تبم قطع شد

When I awoke

وقتی بیدار شدم

The moon still hung

ماه بالا آمده بود

The night so black that the darkness hummed

و شب آنقدر تاریک بود که تاریکی شرمگین شد

I raised myself

خودم رو از جا بلند کردم

My legs were weak

با اینکه پاهایم ضعیف بود

I prayed my mind be good to me

از ذهنم خواهش کردم من رو آزار نده

An awful noise

صدایی دلخراش

Filled the air

فضای اطرافم رو پر کرد

I heard a scream in the woods somewhere

از جایی در میان درخت ها صدای جیغ شنیدم

Ooh, oo-ooh, oo-ooh

اوووو، اووووو، اووووو

A woman’s voice!

صدای زنی بود

I quickly ran

با سرعت دویدم

Into the trees with empty hands

درحالی که دستام خالی بود به جنگل وارد شدم

A fox it was

روباهی بود

He shook, afraid

روباهی که ترسیده بود، تکان میخورد

I spoke no words, no sound he made

من هیچ حرفی نزدم، اون هیچ صدایی در نیاورد

His bone exposed

استخونش معلوم بود

His hind was lame

لنگ میزد

I raised a stone to end his pain

سنگی برداشتم تا به دردش پایان بدم

What caused the wound?

چه چیزی سبب این زخم شده بود؟

How large the teeth?

با چه دندان های بزرگی؟

I saw new eyes were watching me

تماشاچی دیگه ای رو دیدم که به ما خیره شده بود

Ooh, oo-ooh, oo-ooh

اوووو، اووووو، اووووو

The creature lunged

موجودی که دراز کشیده بود

I turned and ran

من برگشتم و دویدم

To save a life I didn’t have

تا زندگی نداشته ام را نجات بدم

Deer in the chase

مانند آهویی در گریز

There as I flew

همون جوری که فرار میکردم

Forgot all prayers of joining you

تموم کسانی که التماس میکردن که همراهت فرار کنن رو فراموش کن

I clutched my life

با چنگ و دندون زندگیم رو نگه داشتم

And wished it kept

و آرزو کردم کاش بتونم خودم رو نجات بدم

My dearest love, Im not done yet

ای عزیزترین عشق من، من هنوز کارم با این دنیا تموم نشده

How many years

برای سالیان طولانی

I know I’ll bear

میدونم که این بار روی دوشم میمونه

I found something in the woods somewhere

من در جایی میان درختان چیزی رو پیدا کردم

Ooh, oo-ooh, oo-ooh

اوووو، اووووو، اووووو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید