مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ BREAK MY SOUL از Beyonce با متن و ترجمه

بازدید 1472

I’m ’bout to explode, take off this load
من دارم منفجر می شم، این بار رو از رو دوشم بردارید

Bend it, bust it open, won’t ya make it go
خمش کن، بازش کن، تو این کارو نمی‌کنی

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka
یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)
یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا (تکون دادن رو ول کن)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka
یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)
یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا (تکون دادن رو ول کن)

Ah, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
آه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

I’m tellin’ everybody
دارم به همه میگم

Everybody
همه

Everybody
همه

Everybody
همه

Now, I just fell in love, and I just quit my job
الان من عاشق شدم و شغلم رو ول کردم

I’m gonna find new drive, damn, they work me so damn hard
من میخوام کار رانندگی جدید پیدا کنم. لعنتی، اونا خیلی سخت ازم کار میکشن

Work by nine, then off past five
تا ساعت 9 کار میکنم، از 5 که میگذره

And they work my nerves, that’s why I cannot sleep at night
و اعصابم رو خراب می کنن، به همین دلیل شب ها نمی تونم بخوابم

Motivation
انگیزه

I’m lookin’ for a new foundation, yeah
دارم دنبال یه پایه جدید می‌گردم

And I’m on that new vibration
و من در آن ارتعاش جدید هستم

I’m buildin’ my own foundation, yeah
من دارم پایه و اساس خودم رو می سازم، آره

Hold up, oh, baby, baby
صبر کن، اوه، عزیزم، عزیزم

You won’t break my soul (Na, na)
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul (No-no, na, na)
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t brеak my soul (No-no, na, na)
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul (Na, na)
تو روح من رو نمی شکنی

I’m tellin’ evеrybody (Na, na)
دارم به همه میگم

Everybody
همه

Everybody
همه

Everybody
همه

Release ya anger, release ya mind
خشمت رو رها کن، ذهنت رو آزاد کن

Release ya job, release the time
کارت رو رها کن، زمانت رو رها کن

Release ya trade, release the stress
تجارت رو رها کن، استرس رو رها کن

Release the love, forget the rest
عشق رو رها کن، بقیه رو فراموش کن

I’ma let down my hair ’cause I lost my mind
من موهام رو ول کردم چون عقلم رو از دست دادم

Bey is back and I’m sleepin’ real good at night
بی برگشته و من شبا خیلی خوب می‌خوابم

The queens in the front and the Doms in the back
ملکه‌ای که در جلو و درد عضلانی و سخت در پشتم نشسته بود

Ain’t takin’ no flicks but the whole clique snapped
هیچ تلنگری نمی زنم اما کل گروه شکست خورد

There’s a whole lot of people in the house
کلی آدم تو خونه هستن

Tryin’ to smoke with the yak in your mouth
سعی می کنه تو دهن تو سیگار بکشه

(Good at night) And we back outside
(شب بخیر) و ما به بیرون برگشتیم

You said you outside, but you ain’t that outside
گفتی بیرون، اما بیرون نیستی

Worldwide hoodie with the mask outside
هودی جهانی با ماسک بیرون

In case you forgot how we act outside
اگه فراموش کردی که ما در بیرون چجوری عمل می کنیم

Got motivation (Motivation)
من انگیزه دارم (انگیزه)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)
من یه پایه جدید پیدا کردم، آره (پایه جدید)

And I’m takin’ my new salvation (Oh, yeah, yeah, yeah, new salvation)
و من راه رستگاری جدیدم رو بدست میارم (اوه آره، آره، آره، راه رستگاری جدید)

And I’ma build my own foundation, yeah (Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah)
و من دارم پایه و اساس خودم رو می سازم، بله

Oh, baby, baby
اوه، عزیزم، عزیزم

You won’t break my soul (You won’t)
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul (Break my soul)
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul (You won’t)
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul (Break my soul)
تو روح من رو نمی شکنی

And I’m tellin’ everybody (Everybody)
و من دارم به همه میگم

Everybody (Everybody)
همه (همه)

Everybody (Everybody)
همه (همه)

Everybody, yeah
همه،‌ آره

[Verse 3: Beyoncé]

If you don’t seek it, you won’t see it
اگه به دنبال اون نباشی، اون رو نخواهی دید

That, we all know (Can’t break my soul)
این رو همه ما می‌دونیم (قادر به شکستن روح من نیست)

If you don’t think it, you won’t be it
اگه به اون فکر نکنی، آن نخواهی بود

That love ain’t yours (Can’t break my soul)
اون عشق مال تو نیست (نمیتونه روحم رو بشکنه)

Tryin’ to fake it, never makes it
سعی می‌کنم الکی وانمود کنم که هیچ وقت موفق نمیشه

That, we all know (Can’t break my soul)
این رو همه ما می‌دونیم (قادر به شکستن روح من نیست)

You can have the stress and not take less
شما می تونی استرس داشته باشی و کمتر مصرف نکنی

I’ll justify love
من عشق را توجیه خواهم کرد

We go round in circles, round in circles
دایره‌ای دور میریم، دایره‌ای دور

Searchin’ for love (Round in circles)
در جستجوی عشق (دور در دایره)

We go up and down, lost and found
ما بالا و پایین میریم، گم شدیم و پیدا می کنیم

Searchin’ for love
در جستجوی عشق

Looking for something that lives inside me
دنبال چیزی می‌گردم که در درونم زندگی می‌کنه

Looking for something that lives inside me
دنبال چیزی می‌گردم که در درونم زندگی می‌کنه

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

I’m tellin’ everybody
دارم به همه میگم

Tellin’ everybody
به همه میگم

Everybody
همه

Everybody
همه

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul, no, no
تو روح من رو نمی شکنی، نه، نه

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

You won’t break my soul
تو روح من رو نمی شکنی

And I’m tellin’ everybody (Oh yeah, yeah)
و دارم به همه میگم (اوه آره، آره)

Everybody (Oh yeah, yeah)
همه (اوه آره، آره)

Everybody
همه

Everybody (Oh yeah, yeah)
همه (اوه آره، آره)

I’m takin’ my new salvation
من راه رستگاری جدیدم رو بدست میارم

And I’ma build my own foundation, yeah
و من دارم پایه و اساس خودم رو می سازم

Got motivation (Motivation)
انگیزه دارم (انگیزه)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)
من یه پایه جدید پیدا کردم، آره (پایه جدید)

Im takin’ my new salvation (New salvation)
من راه رستگاری جدیدم رو بدست میارم (رستگاری جدید)

And Ima build my own foundation, yeah (Own foundation)
و من دارم پایه و اساس خودم رو می سازم (پایه خودم)

I’m ’bout to explode, take off this load
من دارم منفجر می شم، این بار رو از رو دوشم بردارید

Bend it, bust it open, won’t ya make it go
خمش کن، بازش کن، تو این کارو نمی‌کنی

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka
یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)
یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا (تکون دادن رو ول کن)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka
یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)
یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا، یاکا (تکون دادن رو ول کن)

Release ya wiggle
تکون دادن رو ول کن

Release ya wiggle
تکون دادن رو ول کن

Release ya anger, release ya mind
خشمت رو رها کن، ذهنت رو آزاد کن

Release ya job, release the time
کارت رو رها کن، زمانت رو رها کن

Release ya trade, release the stress
تجارت رو رها کن، استرس رو رها کن

Release the love, forget the rest
عشق رو رها کن، بقیه رو فراموش کن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.