مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Our Song از Anne Marie و Niall Horan با متن و ترجمه

I’ll be honest, I’m alright with me

بخوام صادق باشم، من با تنهایی خودم راحتم

Sunday mornings, in my own bedsheets

صبح های یکشنبه، زیر ملحفه های تخت خودم

I’ve been waking up alone, I haven’t thought of her for days

مدتیه تنها از خواب بیدار میشم، روزهاست ک به اون فکر نکردم

I’ll be honest, its better off this way

بخوام صادق باشم، اوضاع اینجوری بهتره

But every time I think that I can get you out my head

اما هر با که فکر میکنم میتونم از سرم بیرونت کنم

You never ever let me forget ’cause

تو هیچوقت نمیذاری فراموشت کنم چون

Just when I think you’re gone, hear our song on the radio

درست وقتی ک به این فکر میکنم ک رفتی آهنگمونو از رادیو میشنوم

Just like that, takes me back to the places we used to go

درست همینجوری، فکرم برمیگرده به جاهایی ک قبلا با هم میرفتیم

And I’ve been trying, but I just can’t fight it

و من مدتیه دارم تلاش میکنم، اما واقعا نمیتونم باهاش مبارزه کنم

When I hear it I just can’t stop smiling

وقتی آهنگمونو میشنوم نمیتونم لبخند نزنم

I remembеr when you’re gone, baby, it’s just thе song on the radio

یادم میاد عزیزم وقتی رفتی، این آهنگی بود که داشت از رادیو پخش میشد

That we used to know

و ما قبلا بهش گوش میدادیم

I’ll be honest, Im alright with me

بخوام صادق باشم، من با تنهایی خودم راحتم

Sunday mornings, in my own white tee

صبح های یکشنبه، با تیشرت سفید خودم

I’ve been waking up alone

روزهاست تنها از خواب بیدار میشم

I haven’t thought of him for days

روزهاست به اون فکر نکردم

I’ll be honest, ha

بخوام صادق باشم، ها

It’s better off this way

اینجوری اوضاع بهتره

Every time I think that I can get you out my head

اما هر با که فکر میکنم میتونم از سرم بیرونت کنم

You never ever let me forget ’cause

تو هیچوقت نمیذاری فراموشت کنم چون

Just when I think you’re gone, hear our song on the radio

درست وقتی ک به این فکر میکنم ک رفتی آهنگمونو از رادیو میشنوم

Just like that, takes me back to the places we used to go

درست همینجوری، فکرم برمیگرده به جاهایی ک قبلا با هم میرفتیم

And I’ve been trying, but I just can’t fight it

و من مدتیه دارم تلاش میکنم، اما واقعا نمیتونم باهاش مبارزه کنم

When I hear it I just can’t stop smiling

وقتی آهنگمونو میشنوم نمیتونم لبخند نزنم

I remember when youre gone, baby, it’s just the song on the radio

یادم میاد عزیزم وقتی رفتی، این آهنگی بود که داشت از رادیو پخش میشد

That we used to know

و ما قبلا بهش گوش میدادیم

Just when I think you’re gone, hear our song on the radio

درست وقتی ک به این فکر میکنم ک رفتی آهنگمونو از رادیو میشنوم

Just like that, takes me back to the places we used to go

درست همینجوری، فکرم برمیگرده به جاهایی ک قبلا با هم میرفتیم

And I’ve been trying, but I just can’t fight it

و مدتیه دارم تلاش میکنم، اما واقعا نمیتونم باهاش مبارزه کنم

When I hear it I just cant stop smiling

وقتی آهنگمونو میشنوم نمیتونم لبخند نزنم

I remember when you’re gone, baby, it’s just the song on the radio

یادم میاد عزیزم وقتی رفتی، این آهنگی بود که داشت از رادیو پخش میشد

And I’ve been trying but I just can’t fight it (Ooh)

و من مدتیه دارم تلاش میکنم، اما واقعا نمیتونم باهاش مبارزه کنم

When I hear it I just can’t stop smiling (Ooh)

وقتی آهنگمونو میشنوم نمیتونم لبخند نزنم

I remember when you’re gone, baby, it’s just the song on the radio

یادم میاد عزیزم وقتی رفتی، این آهنگی بود که داشت از رادیو پخش میشد

That we used to know

و ما قبلا بهش گوش میدادیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید