مجله علمی تفریحی بیبیس
0

طنز انگلیسی “دختر کوچولو” با ترجمه فارسی

بازدید 456

A little girl asked her father

دختر کوچولویی از پدرش سوال کرد

“How did the human race appear?”

“چطور نژاد انسانها بوجود آمد؟”

The Father answered “God made Adam and Eve; they had children; and so all mankind was made”

پدر جواب داد”خدا آدم و حوا را خلق کرد, آنها بچه آوردند سپس همه نوع بشر بوجود آمدند”

Two days later the girl asked her mother the same question.

 دو روز  بعد دختره همون سوال را از مادرش پرسید .

The mother answered

مادر جواب داد

“Many years ago there were monkeys from which the human race evolved.”

“سالها پیش میمونها وجود داشتنداز اونها  هم  نژاد انسانها بوجود اومد.

The confused girl went back to her father and said ” Daddy, how is it possible that you told me human race was created God and Mommy said they developed from monkeys?”

دختر گیج شده به طرف پدرش برگشت و پرسید”پدر چطور این ممکنه که شما به من گفتین نژاد انسانها را خدا خلق کرده است و مامان گفت آنها تکامل یافته از میمونها هستند؟”

The father answered “Well, Dear, it is very simple. I told you about my side of the family and your mother told you about her.

پدر جواب داد ” خوب عزیزم خیلی ساده است. من در مورد فامیلهای خودم گفته ام و مادرت در مورد فامیلهای خودش!!”

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید