مجله علمی تفریحی بیبیس
0

طنز انگلیسی “خوردن شير خطرناك است! ” با ترجمه فارسی

بازدید 509

It is dangerous to eat milk!

خوردن شير خطرناك است!

George was sixty years old, and he was ill. He was always tired, and his face was always very red. He did not like doctors, but last month his wife said to him, ‘don’t be stupid, George. Go and see Doctor Brown.

جرج شصت ساله و مريض بود. او هميشه خسته بود، و صورت او هميشه قرمز بود. او از دكترها خوشش نمي‌آمد، اما ماه گذشته همسرش به او گفت: احمق نشو، جرج. و برو پيش دكتر بروان.

George said, No,’ but last week he was worse, and he went to the doctor.

جرج گفت: نه. اما هفته‌ي گذشته او بدتر شد و به دكتر رفت.

Dr Brown examined him and then said to him, ‘You drink too much. Stop drinking whisky, and drink milk.’

دكتر بروان او را معاينه كرد و به وي گفت: شما خيلي مي‌نوشيد. ديگر ويسكي ننوشيد، و شير بنوشيد.

George liked whisky, and he did not like milk. ‘I’m not a baby!’ he always said to his wife.

جرج ويسكي دوست داشت و شير دوست نداشت. او هميشه به همسرش مي‌گفت: من بچه نيستم!.

Now he looked at Dr Brown and said, ‘But drinking milk is dangerous, doctor’.

حالا به دكتر بروان نگاه كرد و گفت: اما دكتر، خوردن شير خطرناك است.

The doctor laughed and said, ‘Dangerous? How can drinking milk be dangerous?’

دكتر خنديد و گفت: خطرناك؟ خوردن شير چگونه مي‌تونه خطرناك باشه؟

‘Well, doctor,’ George said, it killed one of my best friends last year.’

جرج گفت: درسته، دكتر، سال گذشته يكي از بهترين دوستانِ منو كشت.

The doctor laughed again and said, ‘How did it do that?’

دكتر دوباره خنديد و گفت: چطوري؟ (چطوري اين كارو كرد)

‘The cow fell on him,’ George said.

جرج گفت: گاو افتاد روي اون.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.