مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Tulsa Jesus Freak از Lana Del Rey با متن و ترجمه

You should stay real close to Jesus

تو باید واقعا به عیسی نزدیک بمونی

Keep that bottle at your hand, my man

اون بطری رو در دستت نگهدار، مرد من

Find your way back to my bed again

راهت رو به تخت من دوباره پیدا کن

Sing me like a Bible hymn

من رو مثل سرود انجیل بخون

We should go back to Arkansas

ما بهتره به آرکانزاس برگردیم

Trade this body for that can of gin

این بدن رو با اون قوطی جین مبادله کن

Like a little piece of heaven

مثل یه تیکه کوچک از بهشت

No more candle in the wind

دیگه هیچ شمعی در باد نیست

You should come back to our place, baby

تو باید به مکان ما برگردی، عزیزم

Don’t be afraid of our love

از عشق ما نترس

On the second floor, darlin’

در طبقه دوم،عزیزم

In the second flat, hurry up

در آپارتمون دوم ،عجله کن

‘Cause down in Arkansas, the stores are all closed

چون در آرکانزاس همه فروشگاه ها بستن

The kids in their hoodies, they dance super slow

بچه ها هودی پوشیدن، اونا خیلی آروم میرقصن

We’re white-hot forever

ما تا ابد پر از شور و احساس میمونیم

And only God knows

و فقط خدا میدونه

You should stay that close to Jesus

تو باید به عیسی اونقدر نزدیک باشی

Keep that bottle at your hand, my man

اون بطری رو در دستت نگهدار، مرد من

Find your way back to my bed again

راهت رو به تخت من دوباره پیدا کن

Sing me like a Bible hymn

من رو مثل سرود انجیل بخون

We should go back to Arkansas

ما بهتره به آرکانزاس برگردیم

Trade this body for that can of gin

این بدن رو با اون قوطی جین مبادله کن

Like a little piece of heaven

مثل یه تیکه کوچک از بهشت

No more candle in the wind

دیگه هیچ شمعی در باد نیست

We’ll be white-hot forever (forever, forever)

ما تا ابد پر از احساسات خواهیم بود

Were white-hot forever (forever, forever)

ما تا ابد پر از شور و احساسیم

We’ll be white-hot forever and ever and ever, amen

ما تا ابد پر از احساسات خواهیم بود تا همیشه ی همیشه، آمین

Could I come back to the ranch, baby?

میتونم به مزرعه برگردم عزیزم؟

I had to get away for a while

باید یه مدت دور می شدم

Just to rest my nerves, darling

تا فقط اعصابم رو آروم کنم، عزیزم

Can I make you laugh with a smile?

می تونم با یه لبخند بخندونمت؟

You knew when you chose me

وقتی من رو انتخاب کردی میدونستی

I was nothing but ordinary

من هیچی به جز معمولی نبودم

And now the wind’s blowing

و حالا وزش باد

Reminding you of what you know

چیزی رو که میدونی بهم یادآوری میکنه

You should stay real close to Jesus

تو باید واقعا به عیسی نزدیک بمونی

Keep that bottle at your hand, my man

اون بطری رو در دستت نگهدار، مرد من

Find your way back to my bed again

راهت رو به تخت من دوباره پیدا کن

Sing me like a Bible hymn

من رو مثل سرود انجیل بخون

We should go back to Arkansas

ما بهتره به آرکانزاس برگردیم

Trade this body for that can of gin

این بدن رو با اون قوطی جین مبادله کن

Like a little piece of heaven

مثل یه تیکه کوچک از بهشت

No more candle in the wind

دیگه هیچ شمعی در باد نیست

We’ll be white-hot forever (forever, forever)

ما تا ابد پر از احساسات خواهیم بود

White-hot forever (forever, forever)

تا ابد پر از شور و احساس

White-hot forever and ever and ever, the end

تا ابد پر از شور و احساس تا همیشه ی همیشه، تا آخرش

White-hot forever (forever, forever)

تا ابد پر از شور و احساس

White-hot forever

تا ابد پر از شور و احساس

White-hot forever and ever and ever, amen

تا ابد پر از شور و احساس تا همیشه ی همیشه، آمین

You should stay real close to Jesus

تو باید واقعا به عیسی نزدیک بمونی

(If you dont pray, you’ll never learn)

اگه دعا نکنی، هیچوقت یاد نمیگیری

Keep that bottle at your hand, my man

اون بطری رو در دستت نگهدار، مرد من

(You know what I’m saying?)

میدونی چی دارم میگم؟

Find your way back to my bed again

راهت رو به تخت من دوباره پیدا کن

Sing me like a Bible hymn

من رو مثل سرود انجیل بخون

We should go back to Arkansas

ما بهتره به آرکانزاس برگردیم

(I like living here)

من زندگی در اینجا رو دوست دارم

Trade this body for that can of gin

این بدن رو با اون قوطی جین مبادله کن

Like a little piece of heaven

مثل یه تیکه کوچک از بهشت

No more candle in the wind

دیگه هیچ شمعی در باد نیست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.