مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sharks از Imagine Dragons با متن و ترجمه

(Ha ha ha ha ha)

ها ها ها ها ها

Trouble, blood is in the rocky waters

دردسر، خون تو آب های سنگیه (وضعیت خوبی نداری)

Hide away your sons and daughters

پسرا و دخترات رو پنهان کن

Eat you alive

زنده زنده می خورنت

Levels, better put your head on swivels

مرحله ها، بهتره آگاه و هوشیار باشی

Dancing with the very devil

داری با خود شیطان می رقصی

Butter to knife

کره در برابر چاقو

You think you′re better than them, better than them

تو فکر می‌کنی بهتر از اونا هستی، بهتر از اونا

You think they’re really your friends, really your friends

فکر میکنی اونا واقعاً دوستتن، واقعا دوستتن

But when it comes to the end, to the еnd

اما وقتی بیاد تمومش میکنه، تمومش میکنه

You′re just the same as thеm, same as them

تو هم مثه اونایی، مثه اونا

So let it go, let it go, that’s the way that it goes

پس بزار بره، بزار بره، اینجوری تموم میشه

First, you’re in, then you′re out, everybody knows

اول، تو داخل هستی، بعد بیرون میری همه می دونن

You′re hot, then you’re cold, you′re a light in the dark

تو داغی، بعد سردی، تو نوری در تاریکی هستی

Just you wait, and you’ll see that you′re swimming with sharks

فقط صبر کن، بعدش میبینی که داری با کوسه ها شنا میکنی

He’s coming to get you

داره میاد بگیرتت

Chick-chicka-woo-woo

چیک-چیکا-وو-وو

He′s coming to get you

داره میاد بگیرتت

Get you, chicka-woo

بگیرتت، چیکا-وووو

Bubbles

حبابا

Drowning, you seeing doubles

داری غرق میشی، همه چیو دوتایی میبینی

Don’t you let them see your struggles

نزار دست و پا زدنتو ببینن

Hiding your tears

اشکاتو قایم کن

Crisis

وضع بحرانی شده

Take advantage of your niceness

از خوبیات استفاده کن

Cut you up in even slices

خودتو به برش های مساوی تقسیم کن

Prey on your fears

ترساتو شکار کن

You think you’re better than them, better than them (you think you′re better)

تو فکر می‌کنی بهتر از اونا هستی، بهتر از اونا

You think they′re really your friends, really your friends (really your)

فکر میکنی اونا واقعاً دوستتن، واقعا دوستتن

But when it comes to the end, to the end (oh, no)

اما وقتی بیاد، میاد که تمومش کنه، تمومش کنه (اوه، نه)

You’re just the same as them, same as them

تو هم مثه اونایی، مثه اونا

So let it go, let it go, that’s the way that it goes

پس بزار بره، بزار بره، اینجوری تموم میشه

First, you’re in, then you′re out, everybody knows

اول، تو داخل هستی، بعد بیرون میری همه می دونن

You′re hot, then you’re cold, you′re a light in the dark

تو داغی، بعد سردی، تو نوری در تاریکی هستی

Just you wait, and you’ll see that you′re swimming with sharks

فقط صبر کن، بعدش میبینی که داری با کوسه ها شنا میکنی

(My-my blood is pumping)

(خونم داره پمپاژ میشه)

He′s coming to get you (don’t take it from me)

داره میاد بگیرتت (اون رو ازم نگیر)

Woo-woo (my blood is pumping)

وووه-وووه (خونم داره پمپاژ میشه)

He′s coming to get you, get you (don’t take it from me)

داره میاد بگیرتت (اون رو ازم نگیر)

(My-my blood is pumping)

(خونم داره پمپاژ میشه)

He′s coming to get you (don’t take it from me)

داره میاد بگیرتت (اون رو ازم نگیر)

Woo-woo (my blood is pumping)

وووه-وووه (خونم داره پمپاژ میشه)

He′s coming to get you, get you (don’t take it from me)

داره میاد بگیرتت (اون رو ازم نگیر)

Every time my heart is beating, I can feel the recipe

هر بار قلبم میتپه، میتونم دستور غذا رو حس کنم

I wonder if my day is gonna blame it on the entropy

می‌خوام بدونم که آیا روز من آنتروپی رو مقصر میدونه

My blood is pumping, I can see the end is right in front of me

خونم داره پمپاژ میشه، میتونم ببینم که نقطه پایانی زندگیم درست روبرومه

Don’t take it from me, I could be everything, everything!

ازم نگیرش، میتونم همه چیز شم، همه چیز

(Sharks!)

(کوسه!)

Don′t take it from me

اون رو ازم نگیر

My blood is pumping, my blood is pumping (sharks!)

خونم داره پمپاژ میشه، خونم داره پمپاژ میشه (کوسه!)

Don′t take it from me, I could be everything, everything!

ازم نگیرش، میتونم همه چیز شم، همه چیز

So let it go, let it go, that’s the way that it goes

پس بزار بره، بزار بره، اینجوری تموم میشه

First, you′re in, then you’re out, everybody knows

اول، تو داخل هستی، بعد بیرون میری همه می دونن

You′re hot, then you’re cold, you′re a light in the dark

تو داغی، بعد سردی، تو نوری در تاریکی هستی

Just you wait, and you’ll see that you’re swimming with sharks

فقط صبر کن، بعدش میبینی که داری با کوسه ها شنا میکنی

(My-my blood is pumping)

(خونم داره پمپاژ میشه)

He′s coming to get you (don′t take it from me)

داره میاد بگیرتت (اون رو ازم نگیر)

Woo-woo (my blood is pumping)

وووه-وووه (خونم داره پمپاژ میشه)

Hes coming to get you, get you (don′t take it from me)

داره میاد بگیرتت (اون رو ازم نگیر)

(My-my blood is pumping)

(خونم داره پمپاژ میشه)

He’s coming to get you (dont take it from me)

داره میاد بگیرتت (اون رو ازم نگیر)

(My blood is pumping)

(خونم داره پمپاژ میشه)

He’s coming to get you, get you (don′t take it from me)

داره میاد بگیرتت (اون رو ازم نگیر)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید