مجله علمی تفریحی بیبیس
0

داستان انگلیسی عقابها در طوفان به همراه ترجمه (EAGLES IN A STORM)

EAGLES IN A STORM

عقابها در طوفان

Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks?

عقاب ها در طوفان آیا می‌دانستید که عقاب قبل از شروع طوفان متوجه نزدیک شدنش می‌شود؟

The eagle will fly to some high spot and wait for the winds to come. When the storm hits, it sets its wings so that the wind will pick it up and lift it above the storm. While the storm rages below, the eagle is soaring above it.

عقاب به نقطه‌ای بلند پرواز می‌کند و منتظر رسیدن باد می‌شود وقتی طوفان از راه می‌رسد بالهایش را باز می‌کند تا باد بلندش کند و او را به بالای طوفان ببرد در حالی که طوفان در زیر بالهایش در جریان است، عقاب بر روی آن در حال پرواز است.

The eagle does not escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises on the winds that bring the storm.

عقاب از طوفان نمی‌گریزد و از آن برای بلندتر پرواز کردن استفاده می‌کند. با بادهایی پرواز می‌کند و اوج می‌گیرد که طوفان را به همراه دارند.

When the storms of life come upon us – and all of us will experience them – we can rise above them by setting our minds and our belief toward God. The storms do not have to overcome us. We can allow God’s power to lift us above them.

وقتی طوفان زندگی به سمت ما می‌آید و بی‌شک همه ما آنها را تجربه خواهیم کرد، می‌توانیم با قرار دادن ذهن و اعتقاداتمان به سمت خدا بر آنها چیره شویم. طوفان ها نباید بر ما غلبه کنند. ما می‌توانیم اجازه دهیم که قدرت خدا ما را به فراتر از آنها ببرد.

God enables us to ride the winds of the storm that bring sickness, tragedy, failure and disappointment in our lives. We can soar above the storm. Remember, it is not the burdens of life that weigh us down, it is how we handle them.

خداوند ما را توانا ساخته تا بر فراز طوفان‌هایی که همراه خود بیماری، مصیبت، شکست و ناامیدی در زندگی را به ارمغان می‌آورند پرواز کنیم. به یاد آورید، بار زندگی نیست که باعث سقوط ما می شود بلکه علتش نوع عکس العمل ماست.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید