مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Don’t Start Now از Dua Lipa با متن و ترجمه

بازدید 761

If you don’t wanna see me

اگه نمیخوای منو ببینی

Did a full one-eighty, crazy

من یه تغییر صد و هشتاد درجه ای کردم ، عجیبه

Thinking ’bout the way I was

درباره جوری که بودم فکر میکنم

Did the heartbreak change me? Maybe

آیا شکست عشقی تغییرم داد؟ شاید

But look at where I ended up

اما ببین به کجا رسیدم

I’m all good already

من کاملا خوبم

So moved on, it’s scary

ازت گذشتم، این ترسناکه

I’m not where you left me at all, so

من اونجایی که ولک کردی نیستم

If you dont wanna see me dancing with somebody

اگه نمیخوای منو در حال رقصیدن با کسی ببینی

If you wanna believe that anything could stop me

اگه میخوای باور کنی همه چیز میتونه منو متوقف کنه

Don’t show up, don’t come out

پیدات نشه، بیرون نیا

Don’t start caring about me now

اهمیت دادن به منو الان شروع نکن

Walk away, you know how

دور شو، خودت میدونی چجوری

Don’t start caring about me now

اهمیت دادن به منو الان شروع نکن

Arent you the guy who

تو اون یارو نبودی

Tried to hurt me with the word “goodbye”?

که سعی میکرد با کلمه “خداحافظ” بهم آسیب برسونه؟

Though it took some time to survive you

با اینکه زمان برد تا زنده بمونم

I’m better on the other side

اما من اینجا حالم بهتره

I’m all good already

من کاملا خوبم

So moved on, it’s scary

ازت گذشتم، این ترسناکه

I’m not where you left me at all, so

من اونجایی که ولم کردی نیستم

If you dont wanna see me dancing with somebody

اگه نمیخوای منو در حال رقصیدن با کسی ببینی

If you wanna believe that anything could stop me (Don’t, don’t, don’t)

(اگه میخوای باور کنی همه چیز میتونه منو متوقف کنه (نکن، نکن، نکن

Don’t show up, don’t come out

پیدات نشه، بیرون نیا

Don’t start caring about me now

اهمیت دادن به منو الان شروع نکن

Walk away, you know how

دور شو، خودت میدونی چجوری

Don’t start caring about me now (‘Bout me now, ’bout me)

(اهمیت دادن به منو الان شروع نکن (به من الان، به من

(Whoa, whoa)

(اوه، اوه)

Don’t come out (out, out)

بیرون نیا

(Don’t show up)

(پیدات نشه)

(Whoa, whoa)

(اوه، اوه)

Don’t start now (Oh)

(الان شروع نکن (اوه

(Whoa, whoa)

(اوه، اوه)

Don’t come out (out, out)

بیرون نیا

I’m not where you left me at all, so

من اونجایی که ولم کردی نیستم، خب

If you don’t wanna see me dancing with somebody

اگه نمیخوای منو در حال رقصیدن با کسی ببینی

If you wanna believe that anything could stop me

اگه میخوای باور کنی همه چیز میتونه منو متوقف کنه

Don’t show up (Don’t show up)

(پیدات نشه (پیدات نشه

Don’t come out (Don’t come out)

(بیرون نیا (بیرون نیا

Don’t start caring about me now (‘Bout me now)

اهمیت دادن به منو الان شروع نکن

Walk away (Walk away), you know how (You know how)

(برو، برو، تو میدونی چجوری (تو میدونی چجوری

Dont start caring about me now (So)

(اهمیت دادن به منو الان شروع نکن (خب

(Whoa, whoa)

(اوه، اوه)

Don’t come out (out, out)

بیرون نیا

(Don’t show up)

(پیدات نشه)

(Whoa, whoa)

(اوه، اوه)

Walk away (Walk away), so

برو (برو)، خب

(Whoa, whoa)

(اوه، اوه)

Don’t come out (out, out)

بیرون نیا

(Don’t show up)

(پیدات نشه)

(Whoa, whoa)

(اوه، اوه)

Walk away (Walk away), so

برو (برو)، خب

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید