مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Cowboy Like Me از Taylor Swift با متن و ترجمه

And the tennis court was covered up

و زمین بازی تنیس پوشیده شده بود

With some tent-like thing

یه چیزی مثل چادر

And you asked me to dance

و تو از من خواستی (درخواست کردی) که برقصم

But I said, “Dancin’ is a dangerous game”

ولی من گفتم: رقصیدن یه بازی خطرناکه

Oh, I thought

اوه، من فکر کردم

This is gonna be one of those things

این قراره یکی از اون چیزها باشه

Now I know

الان من میدونم

I’m never gonna love again

هیچوقت دیگه عاشق نخواهم شد (نمیشم)

I’ve got some tricks up my sleeve

من یه حقه هایی توی آستینم دارم

Takes one to know one

و فقط هم کسی میفهمه که خودش هم اینکاره باشه

You’re a cowboy like me

تو هم مثل یه کابوی هستی

Never wanted love

تو هیچوقت (هرگز) عشق نخواستی

Just a fancy car

فقط یه ماشین گرون خواستی

Now I’m waiting by the phone

الان من کنار تلفن منتظرتم

Like I’m sitting in an airport bar

مثل اینکه (انگار) کنار یه کافه توی فرودگاه نشستم

You had some tricks up your sleeve

تو یه حقه هایی توی آستینت داری

Takes one to know one

و فقط هم کسی میفهمه که خودش هم اینکاره باشه

You’re a cowboy like me

تو هم مثل یه کابوی هستی

Perched in the dark

تو توی تاریکی نشسته بودی

Telling all the rich folks anything they wanna hear

به آدمای پولدار هر چیزی که میخوان بشنون رو میگی

Like it could be love

مثل اینکه (انگار) این میتوست عشق ما باشه

I could be the way forward

من میتونستم راهی رو به جلو باشم

Only if they pay for it

فقط اگه هزینشو (بهاشو) پرداخت میکردن

You’re a bandit like me

تو هم مثل من یه راهزنی (دزدی)

Eyes full of stars

این چشم های پر از ستاره

Hustling for the good life

برای فریب دادن زندگی خوبه

Never thought I’d meet you here

هیچوقت (هرگز) فکرشو نمیکردم که تو رو اینجا خواهم دید (میبینم)

It could be love

این میتونست عشق ما باشه

We could be the way forward

ما میتونستیم راهی به جلو باشیم

And I know Ill pay for it

و من میدونم که هزینشو (بهاشو) خواهم پرداخت

You’re a cowboy like me

تو هم مثل من یه کابوی هستی

Perched in the dark

تو توی تاریکی نشسته بودی

Telling all the rich folks anything they wanna hear

به آدمای پولدار هر چیزی که میخوان بشنون رو میگی

Like it could be love

مثل اینکه (انگار) این میتوست عشق ما باشه

I could be the way forward

من میتونستم راهی رو به جلو باشم

Only if they pay for it

فقط اگه هزینشو (بهاشو) پرداخت میکردن

You’re a bandit like me

تو هم مثل من یه راهزنی (دزدی)

Eyes full of stars

این چشم های پر از ستاره

Hustling for the good life

برای فریب دادن زندگی خوبه

Never thought I’d meet you here

هیچوقت (هرگز) فکرشو نمیکردم که تو رو اینجا خواهم دید (میبینم)

It could be love

این میتونست عشق ما باشه

We could be the way forward

ما میتونستیم راهی به جلو باشیم

And I know I’ll pay for it

و من میدونم که هزینشو (بهاشو) خواهم پرداخت

And the skeletons in both our closets

و اسکلت هایی توی کمد لباس هامون (خاطرات گذشته)

Plotted hard to f–k this up

نقشه می کشیدن که اینو خرابش کنن

And the old men that I’ve swindled

و پیرمردهایی که ازشون کلاه برداری کردم

Really did believe I was the one

اونا واقعا فکر میکردن من اون آدمم (نیمه گمشده اونا هستم)

And the ladies lunching have their stories about

و زن هایی که موقع ناهار داستانایی میگن در مورد

When you passed through town

وقتی که از شهر گذشتی

But that was all before I locked it down

اما اینا همش قبل از این بودش که من همه رو قفل کنم

Now you hang from my lips

الان تو لبام آویزون شدی

Like the Gardens of Babylon

مثل باغ های زیبای بابل (باغ های معلق بابل که یکی از عجایب هفت گانه باستانی بوده است)

With your boots beneath my bed

با چکمه های تو زیر تختم

Forever is the sweetest con

تا ابد (برای همیشه) شیرین ترین حقه بازی (فریب) دنیاست

I’ve got some tricks up my sleeve

من یه حقه هایی توی آستینم دارم

Takes one to know one

و فقط هم کسی میفهمه که خودش هم اینکاره باشه

You’re a cowboy like me

تو هم مثل یه کابوی هستی

And Im never gonna love again

و من دیگه عاشق نخواهم شد (نمیشم)

I’m never gonna love again

من دیگه عاشق نخواهم شد (نمیشم)

I’m never gonna love again

من دیگه عاشق نخواهم شد (نمیشم)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید