مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Fantasize از Ariana Grande با متن و ترجمه

بازدید 225

Ooh-Ooh (Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa)

Ooh-Ooh, Oh (Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa)

A Few Weeks Ago

چند هفته پیش

I Saw You Front Row

تو را در ردیف جلو دیدم

And My Heart Stopped At The Sight (Ooh, Yeah)

و قلبم در همان لحظه از تپش ایستاد (اوه، آره)

Thought You Were Solo (Thought You Were Solo)

فکر کردم تنها آمدی (فکر کردم تنها آمدی)

But You Got A Girl Though (But You Got A Girl Though)

اما یه دختر همراهت بود (اما یه دختر همراهت بود)

And My Life Ain’t Been The Same

بعد این زندگیم دیگه مثل سابق نشد

Been Feelin’

اینجوری احساس کردم

Mentally, Physically Weak (Uh-Uh, Uh-Uh)

روح و جسمم ضعیفه

Boy’s Blowin’ Up My Phone (Uh-Uh, Uh-Uh, Uh)

پسرها با پیام دارن گوشیم رو منفجر میکنند

But He Just Ain’t You, Oh, Baby

اما اون تو نیستی، اوه، عزیزم

I’m Meant To Be On My Own (Uh-Uh, Uh-Uh)

نیاز دارم کمی تنها باشم

But Just Before I Go (Uh-Uh, Uh-Uh, Uh)

اما تنها پیش از اینکه بروم

There’s Something You Should Know

یه چیزی هست که باید بدانی

And Boy, I

و اوه پسر، من

I Fantasize About It All The Time

درباره این همه اش خیال پردازی میکنم

If You Were Mine

اگر تو مال من بودی

I’d Give This P*Ssy To You, Nine-To-Five, Five-To-Nine

این گربه ام را به تو میدادم، از ساعت نه تا پنج، از پنج تا نه

Try To Behave, But I’m Feelin’ Some Type Of Way

سعی میکنم درست رفتار کنم، اما یه جوری احساس میکنم

That Just Ain’t Me

که این دیگه من نیستم

A Few Months Later

یه چند ماه بعد

You’re Still Togеther (Oh, Babe)

شما هنوز با هم بودید (اوه، عزیزم)

And You Just Can’t Tell Mе Why (Why)

و تو نمیتوانی بهم بگی چرا (چرا)

So, Boy, Stop Pretendin’, Yeah

پس، پسر، دیگه تظاهر نکن، آره

’Cause I Won’t Keep Waitin’

چون منتظر نخواهم ماند

I’m Out The Door, Bye, Bye, Bye (Totally Leaving Right Now)

از در رد شدم، خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ (الان کاملا میرم دیگه)

Been Feelin’

اینجوری احساس کردم

Mentally, Physically Weak (Weak) (Uh-Uh, Uh-Uh)

روح و جسمم ضعیفه (ضعیف)

Boy’s Blowin’ Up My Phone (Uh-Uh, Uh-Uh, Uh)

پسرها با پیام دارن گوشیم رو منفجر میکنند

But He Just Ain’t You, Oh, Baby (You)

اما اون تو نیستی، اوه، عزیزم (تو)

I’m Meant To Be On My Own (I’d Rather Be On My Own)

نیاز دارم کمی تنها باشم (ترجیح میدم تنها باشم)

(Uh-Uh, Uh-Uh)

But Just Before I Go (I Go) (Uh-Uh, Uh-Uh, Uh)

اما تنها پیش از اینکه بروم (برم)

There’s Something You Should Know (Should Know)

یه چیزی هست که باید بدانی (باید بدانی)

And Boy, I

و اوه پسر، من

I Fantasize About It All The Time

درباره این همه اش خیال پردازی میکنم

If You Were Mine (If You Were Mine, Baby)

اگر تو مال من بودی (اگر تو مال من بودی، عزیزم)

I’d Give This P*Ssy To You, Nine-To-Five, Five-To-Nine

این گربه ام را به تو میدادم، از ساعت نه تا پنج، از پنج تا نه

Try To Behave, But I’m Feelin’ Some Type Of Way

سعی میکنم درست رفتار کنم، اما یه جوری احساس میکنم

That Just Ain’t Me

که این دیگه من نیستم

Ooh-Ooh

(Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa)

(I Could Never Do Anything Like That)

(هرگز نمیتوانم چیزی مانند این انجام بدم)

Ooh-Ooh, Oh

(Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa)

(I Mean, I Would, But, I’m Just Too Nice, And Too Hot)

(منظورم اینه که، میتوانستم، اما فقط خیلی مهربان و خیلی آتشی ام)

Mentally, Physically Weak

روح و جسمم ضعیفه

Boy’s Blowin’ Up My Phone

پسرها دارن گوشیم رو منفجر میکنند

But He Just Ain’t You, Ooh, Baby

اما اون تو نیستی، اوه، عزیزم

I Fantasize About It All The Time (Time)

درباره این همه اش خیال پردازی میکنم (همه اش)

If You Were Mine (If You Were Mine)

اگر تو مال من بودی (اگر تو مال من بودی)

I’d Give This P*Ssy To You, Nine-To-Five, Five-To-Nine

این گربه ام را به تو میدادم، از ساعت نه تا پنج، از پنج تا نه

Try To Behave, But Im Feelin’ Some Type Of Way (Some Type Of Way)

سعی میکنم درست رفتار کنم، اما یه جوری احساس میکنم (یه جوری)

That Just Ain’t Me

که این دیگه من نیستم

Ooh-Ooh (Haha, Ha) (Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa)

That Just Ain’t Me, Baby, Ooh, Ah

که این دیگه من نیستم، عزیزم

Ooh-Ooh, Oh (Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa)

Try To Behave, But Im Feelin’ Some Type Of Way (Some Type Of Way)

سعی میکنم درست رفتار کنم، اما یه جوری احساس میکنم (یه جوری)

That Just Ain’t Me

که این دیگه من نیستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.