مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Until از Sting با متن و ترجمه

بازدید 2911

If I caught the world in a bottle

 اگر دنیا را در یک بطری گرفتم

And everything was still beneath the moon

 وهمه چیز هنوز زیر ماه بود

Without your love would it shine for me?

 بدون عشق تو برای من میدرخشید

If I was smart as Aristotle

 اگر همچون ارسطو باهوش بودم

And understood the rings around the moon

 و حلقه های دور ماه رو درک میکردم

What would it all matter if you loved me?

 چه اهمیتی داشت اگر عاشقم بودی؟

Here in your arms where the world is impossibly still

 اینجا در آغوش تو، جایی که جهان به طرز غیر ممکنی ساکن است

With a million dreams to fulfil

 با میلیون ها رویایی که به حقیقت بپیوندند

And a matter of moments Until the dancing ends

 و چندین لحظه تا رقص پایان یابد

Here in your arms when everything seems to be clear

 اینجا در آغوش تو، زمانی که همه چیز به نظر معلوم می آید

Not a solitary thing would I fear

 از هیچ چیزی نمیترسم

Except when this moment comes near the dancing’s end

 بجز این لحظه ای که رقص پایان می آید فرا می رسد

If I caught the world in an hourglass

 اگر جهان را در ساعت شیشه ای گیر می انداختم

Saddled up the moon so we could ride

 ماه را زین میکردم تا بتوانیم سوار شویم

Until the stars grew dim, Until…

 تا زمانی که ستاره ها کم نور شوند، تا زمانی که…

One day you’ll meet a stranger

یک روز با یک غریبه آشنا می شوید

And all the noise is silenced in the room

و تمام سروصدا در اتاق خاموش می شود

You’ll feel that youre close to some mystery

شما احساس خواهید کرد که به یک راز نزدیک هستید

In the moonlight and everything shatters

 احساس خواهی کرد که به رازی نزدیک هستی، در زیر نور ماه و همه چیز از هم میپاشند

You feel as if you’ve known her all your life

شما احساس می کنید که در تمام زندگی خود او را می شناسید

The world’s oldest lesson in history

قدیمی ترین درس تاریخ جهان

Here in your arms where the world is impossibly still

 اینجا در آغوش تو، جایی که جهان به طرز غیر ممکنی ساکن است

With a million dreams to fulfil

 با میلیون ها رویایی که به حقیقت بپیوندند

And a matter of moments Until the dancing ends

 و چندین لحظه تا رقص پایان یابد

Here in your arms when everything seems to be clear

 اینجا در آغوش تو، زمانی که همه چیز به نظر معلوم می آید

Not a solitary thing do I fear

من از یک چیز انفرادی نمی ترسم

Except when this moment comes near the dancing’s end

مگر زمانی که این لحظه به پایان رقص نزدیک شود

Oh, if I caught the world in an hourglass

آه، اگر دنیا را در ساعت شنی گرفتم

Saddled up the moon and we would ride

ماه را زین کردیم و سوار شدیم

Until the stars grew dim

تا اینکه ستاره ها کم نور شدند

Until the time that time stands still, Until…

تا زمانی که زمان متوقف شود، تا زمانی که…

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.