مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lie To Me از Tate McRae با متن و ترجمه

You don’t understand

تو نمی فهمی

I’m not ever like this

من هیچ وقت اینجوری نبودم

I can hold my breath

من میتونم نفسم رو حبس کنم

Say I’ll be alright

بگم من خوب میشم

But it kinda hard to think

ولی یجورایی سخته فکر کنی

When I can’t feel a thing

وقتی نمیتونم یه چیزی رو احساس کنم

Tell me to my face

تو صورتم بگو

Already heard it last week

تازه همین هفته پیش شنیدم

Driving me insane

منو عصبی میکنی

It’s hitting real badly

این خیلی بدجور بهم ضربه میزنه

Tell me what’s her name, yeah

بهم بگو اسمش (دختر) چیه ، آره

Said you’d never, why’d you ever

گفت به تو هرگز (دروغ نمیگم)، چرا تا حالا اصلا

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me, yeah

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی، آره

Said you’d never, why’d you ever

گفت به تو هرگز (دروغ نمیگم)، چرا تا حالا اصلا

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me, yeah

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی، آره

(Lie to me)

(دروغ گفتی)

After everything we’ve been through, you come crying to me

بعد این همه چیزی که تجربه کردیم، تو میای پیشم گریه میکنی

You said you’d never lie, so why you lying to me?

میگی هیچ وقت دروغ نگفتی، پس چرا داری بهم دروغ میگی؟

I gave you my trust, my heart, and everything inside of me

من بهت اعتماد کردم، قلبم و همه ی چیزای وجودمو بهت دادم

Tell me how’d you pay me back? You made a fool out of me

بهم بگو چجوری میخوای جبران کنی؟ تو ازم یه احمق ساختی

Can’t you see what you’re doing? Left me, broken in pieces

نمیتونی ببینی داری چیکار میکنی؟ ترکم کردی، تکه تکه شدم

Got me feeling so stupid, guess I needed a reason to let go

بهم این احساسو میدی که احمقم، فک کنم به یه دلیل احتیاج داشتم که بزارم بری

I don’t wanna hear lies anymore

من دیگه نمیخوام دروغ هاتو بشنوم

Said you’d never, why’d you ever

گفت به تو هرگز (دروغ نمیگم)، چرا تا حالا اصلا

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me (lie to me)

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی (دروغ گفتی)

Said you’d never, why’d you ever

گفت به تو هرگز (دروغ نمیگم)، چرا تا حالا اصلا

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

(Lie to me)

(دروغ گفتی)

I’ve been tryna collect all my thoughts

من سعی داشتم همه فکرامو بکنم

It’s all said and done

همه چیز گفته شده و تموم شده

Just don’t feel the same

فقط احساسم مثل همیشه نیست

(Don’t feel the same)

احساسم مثل همیشه نیست

Don’t try to tell me that I was wrong

سعی نکن بهم بگی که من اشتباه میکردم

You was the one lying all along

تو کسی بودی که همش دروغ میگفتی

I think you just want somebody else to take the blame

فکر کنم تو فقط یکی دیگرو میخوای که تقصیرو به گردن بگیره

Said you’d never, why’d you ever

گفت به تو هرگز (دروغ نمیگم)، چرا تا حالا اصلا

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me, yeah (lie to me, yeah)

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی، آره (دروغ گفتی، آره)

Said you’d never, why’d you ever

گفت به تو هرگز (دروغ نمیگم)، چرا تا حالا اصلا

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی

Lie to me baby, lie, lie to me, yeah

بهم دروغ بگو عزیزم، دروغ، دروغ گفتی، آره

Why you gotta lie to me?

چرا میخوای بهم دروغ بگی؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید