مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Carry You از Ruelle با متن و ترجمه

I know it hurts

من می دونم که صدمه دیده است

It’s hard to breathe sometimes

بعضی وقت ها نفس کشیدن سخته

These nights are long

در این شب های طولایی

Youve lost the will to fight

تو اراده جنگیدن رو از دست داده ای

Is anybody out there?

آیا کسی آنجا است؟

Can you lead me to the light?

آیا می تونید من رو به سوی نور هدایت کنید؟

Is anybody out there?

آیا کسی آنجا است؟

Tell me it’ll all be alright

به من بگو همه چیز خوب خواهد بود

You are not alone

تو تنها نیستی

I’ve been here the whole time singing you a song

من تمام وقتی که اینجا بودم ، آواز می خواندم

I will carry you, I will carry you

من تورو تحمل می کنم، من تورو تحمل می کنم

I know you can’t remember how to shine

من می دونم که تو نمی تونی به یاد داشته باشی مه چگونه می درخشید

Your hearts a bird without the wings to fly

قلب تو پرنده ای بدون بال برای پرواز است

Is anybody out there?

آیا کسی آنجا است؟

Can you take this weight of mine?

آیا می تونید این فشاری که بر من است را بردارید؟

Is anybody out there?

آیا کسی آنجا است؟

Can you lead me to the light?

آیا می تونید من رو به سوی نور هدایت کنید؟

You are not alone

تو تنها نیستی

I’ve been here the whole time singing you a song

من تمام وقتی که اینجا بودم، آواز می خواندم

I will carry you, I will carry you

من تورو تحمل می کنم، من تورو تحمل می کنم

متن و معنی آهنگ Carry You از Ruelle و Fleurie

You are not alone

تو تنها نیستی

I’ve been here the whole time

من تمام وقت اینجا بودم

You are not alone

تو تنها نیستی

I’ve been here the whole time singing you a song

من تمام وقتی که اینجا بودم، آواز می خواندم

I will carry you, I will carry you

من تورو تحمل می کنم، من تورو تحمل می کنم

Is anybody out there?

آیا کسی آنجا است؟

I will carry you, I will carry you

من تورو تحمل می کنم، من تورو تحمل می کنم

Is anybody out there?

آیا کسی آنجا است؟

I know it hurts

من می دونم که صدمه دیده است

It’s hard to breathe sometimes

بعضی وقت ها نفس کشیدن سخته

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید