مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Leave Out All the Rest از Linkin Park با متن و ترجمه

I dreamed I was missing

خواب دیدم که گم شده بودم

You were so scared

تو خیلی ترسیده بودی

But no one would listen

اما هیچکس گوش نمی‌داد

Cause no one else cared

چون دیگر برای کسی مهم نبود

After my dreaming

بعد از این خواب

I woke with this fear

با ترس بیدار شدم

What am I leaving

چه از خود به جا می‌گذارم

When I’m done here?

هنگامی که کارم در اینجا تمام شد؟ (هنگامی که مردم)

So, if you’re asking me, I want you to know

پس اگر از من بپرسی، دلم می‌خواهد بدانی

 When my time comes

هنگام مرگ من

Forget the wrong that I’ve done

کارهای اشتباهم را فراموش کن

Help me leave behind some reasons to be missed

بگذار دلیلی باشد که دلتنگم شوی

And don’t resent me

و از من دلخور نباش

And when you’re feeling empty

هنگامی که احساس پوچی کردی

Keep me in your memory

مرا در خاطرت نگه دار

Leave out all the rest

بقیه‌ی چیزها را کنار بگذار

Leave out all the rest

بقیه‌ی چیزها را کنار بگذار

 Don’t be afraid

نترس

I’ve taken my beating

بازی من تمام شده

I’ve shared what I’ve made

آنچه ساخته‌ام را به اشتراک گذاشته‌ام

I’m strong on the surface

من در ظاهر قوی‌ام

Not all the way through

اما در باطن نه

I’ve never been perfect

هیچ وقت کامل نبوده‌ام

But neither have you

اما تو هم نبوده‌ای

So, if you’re asking me, I want you to know

پس اگر از من بپرسی، دلم می‌خواهد بدانی

 When my time comes

هنگام مرگ من

Forget the wrong that I’ve done

کارهای اشتباهم را فراموش کن

Help me leave behind some reasons to be missed

بگذار دلیلی باشد که دلتنگم شوی

And don’t resent me

و از من دلخور نباش

And when you’re feeling empty

هنگامی که احساس پوچی کردی

Keep me in your memory

مرا در خاطرت نگه دار

Leave out all the rest

بقیه‌ی چیزها را کنار بگذار

Leave out all the rest

بقیه‌ی چیزها را کنار بگذار

 Forgetting all the hurt inside you’ve learned to hide so well

فراموش می‌کنم، تمام رنج‌های درونی را که یاد گرفتی به خوبی پنهانشان کنی

Pretending someone else can come and save me from myself

تظاهر می‌کنم، که کسی می‌تواند بیاید و مرا از دست خودم نجات دهد

I can’t be who you are

نمی‌توانم آنی باشم که تو هستی

 When my time comes

هنگام مرگ من

Forget the wrong that I’ve done

کارهای اشتباهم را فراموش کن

Help me leave behind some reasons to be missed

بگذار دلیلی باشد که دلتنگم شوی

And dont resent me

و از من دلخور نباش

And when you’re feeling empty

هنگامی که احساس پوچی کردی

Keep me in your memory

مرا در خاطرت نگه دار

Leave out all the rest

بقیه‌ی چیزها را کنار بگذار

Leave out all the rest

بقیه‌ی چیزها را کنار بگذار

 Forgetting all the hurt inside youve learned to hide so well

فراموش می‌کنم، تمام رنج‌های درونی را که یاد گرفتی به خوبی پنهانشان کنی

Pretending someone else can come and save me from myself

تظاهر می‌کنم، که کسی می‌تواند بیاید و مرا از دست خودم نجات دهد

I can’t be who you are

نمی‌توانم آنی باشم که تو هستی

I can’t be who you are

نمی‌توانم آنی باشم که تو هستی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.