مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lucid Dreams از Juice WRLD با متن و ترجمه

Enviyon on the mix

ضبط استدیو انویون

No, no, no, no

نه نه نه نه

No-no, no, no, no, no, no, no, no, no

نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه

No, no, no, no

نه نه نه نه

I still see your shadows in my room

هنوزم سایتو تو اتاقم میبینم

Can’t take back the love that I gave you

عشقی که بهت دادمو نمیتونم پس بگیرم

It’s to the point where I love and I hate you

این نکته ایه که هم دوسش دارم هم متنفرم ازش

And I cannot change you, so I must replace you, oh

و نمیتونم تغییرت بدم پس باید جایگزینت کنم

Easier said than done

آسونتر بگم انجام شده

I thought you were the one

فکر کردم تو تکی

Listenin’ to my heart instead of my head

به قلبم گوش دادم بجای عقلم

You found another one

تو یکی دیگرو پیدا کردی

But I am the better one

ولی من بهترم

I won’t let you forget me

نمیزارم فراموشم کنی

I still see your shadows in my room

هنوزم سایه اتو تو اتاقم میبینم

Can’t take back the love that I gave you

عشقی که بهت دادمو نمیتونم پس بگیرم

It’s to the point where I love and I hate you

این نکته ایه که هم دوسش دارم هم متنفرم ازش

And I cannot change you, so I must replace you, oh

و نمیتونم تغییرت بدم پس باید جایگزینت کنم

Easier said than done

آسونتر بگم انجام شده

I thought you were the one

فک کردم تو تکی

Listenin’ to my heart instead of my head

به قلبم گوش دادم بجای عقلم

You found another one

تو یکی دیگرو پیدا کردی

But I am the better one

ولی من بهترم

I won’t let you forget me

نمیزارم فراموشم کنی

You left me falling and landing inside my grave

تو گزاشتی من سقوط کنم و توی قبرم فرود بیام

I know that you want me dead

میدونم میخای بمیرم

I take prescriptions to make me feel a-okay

نسخه هایی میگیرم که حالمو خوب کنه

I know it’s all in my head

میدونم همش تو ذهنمه

I have these lucid dreams where I can’t move a thing

خواب های واضحی میبینم که توشون نمیتونم چیزی رو تکون بدم

Thinking of you in my bed

تو تختم به تو فک میکنم

You were my everything

تو همه چیزم بودی

Thoughts of a wedding ring

فکر به یه حلقه ی ازدواج

Now I’m just better off dead (uh, uh, uh)

الان بهتره فقط بمیرم

I’ll do it over again

من دوباره تکرارش میکنم

I didnt want it to end

نمیخاستم تموم شه

I watch it blow in the wind

دیدم که بر باد رفت

I should’ve listened to my friends

باید به دوستام گوش میدادم

Leave this s–t in the past

(که میگفتن) این کوفتی رو تو گذشته رها کن

But I want it to last

ولی میخوام ادامه داشته باشه

You were made outta plastic, fake

تو از پلاستیک ساخته شده بودی (ساختگی)

I was tangled up in your drastic ways

من تو راه دشوار تو گیر کرده بودم

Who knew evil girls have the prettiest face?

کی میدونست دخترای شیطانی زیباترین صورت هارو دارن

You gave me a heart that was full of mistakes

تو بهم قلبی پر از خطا دادی

I gave you my heart and you made heartbreak

من قلبمو بهت دادم و تو شکستیش

You made my heart break

تو قلبمو شکوندی

You made my heart ache (I still see the shadows in my room)

تو قلبمو به درد اوردی (هنوز سایه ها را دراتاقم می بینم)

You made my heart break

تو قلبمو شکوندی

You made my heart ache (cant take back the love that I gave you)

تو قلبمو به درد آوردی (نمیتونم عشقی که بهت دادم رو پس بگیرم)

You made my heart break (were made outta plastic, fake)

تو قلبمو شکستی (از پلاستیک ساخته شده بودی)

You made my heart ache (I still see the shadows in my room)

تو قلبمو به درد اوردی (هنوز سایه ها را دراتاقم می بینم)

You made my heart break again (I was tangled up in your drastic ways)

قلبم رو دوباره شکستی (من تو راه دشوار تو گیر کرده بودم)

(Who knew evil girls have the prettiest face?)

(کی میدونست دخترای شیطانی خوشگلترین صورت هارو دارن)

I still see your shadows in my room

هنوزم سایه اتو تو اتاقم میبینم

Can’t take back the love that I gave you

عشقی که بهت دادمو نمیتونم پس بگیرم

It’s to the point where I love and I hate you

این نکته ایه که هم دوسش دارم هم متنفرم ازش

And I cannot change you so I must replace you, oh

و من نمیتونم تو رو تغییر بدم پس باید جایگزینت کنم، اوه

Easier said than done

آسونتر بگم انجام شده

I thought you were the one

فک کردم تو تکی

Listening to my heart instead of my head

به قلبم بجای افکارم گوش میدادی

You found another one

تو یکی دیگرو پیدا کردی

But I am the better one

ولی من بهترم

I won’t let you forget me

نمیزارم فراموشم کنی

I still see your shadows in my room

هنوزم سایه اتو تو اتاقم میبینم

Can’t take back the love that I gave you

عشقی که بهت دادمو نمیتونم پس بگیرم

It’s to the point where I love and I hate you

این نکته ایه که هم دوسش دارم هم متنفرم ازش

And I cannot change you so I must replace you, oh

و من نمیتونم تو رو تغییر بدم پس باید جایگزینت کنم، اوه

Easier said than done

آسونتر بگم انجام شده

I thought you were the one

فک کردم تو تکی

Listening to my heart instead of my head

به قلبم بجای افکارم گوش میدادی

You found another one

تو یکی دیگرو پیدا کردی

But I am the better one

ولی من بهترم

I won’t let you forget me

نمیزارم فراموشم کنی

Leave this s–t in the past but I want it to last

باید این کوفتی رو تو گذشته ولش میکردم اما دلم میخواست ادامه داشته باشه

You were made outta plastic, fake

تو از پلاستیک ساخته شده بودی (ساختگی)

I was tangled up in your drastic ways

من تو راه دشوار تو گیر کرده بودم

Who knew evil girls have the prettiest face?

کی میدونست دخترای شیطانی زیباترین صورت هارو دارن

Easier said than done

آسونتر بگم انجام شده

I thought you were

فک میکردم تو بودی

Instead of my head, you found another, better one

به جای من تو یکی دیگه رو پیدا کردی، یکی بهتر

I wont let you forget me

نمیزارم فراموشم کنی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید