مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Blood in the Water از گرندسان با متن و ترجمه

بازدید 1284

We’ll never get free

ما هیچ وقت آزاد نمیشیم

Lamb to the slaughter

بره ها (مردم) به سمت کشتارگاهن

What you gon’ do

میخوای چیکار کنی

When there’s blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

The price of your greed

بهای حرص و طمع توعه

Is your son and your daughter

پسرت و دخترت هست

What you gon’ do

میخوای چیکار کنی

When theres blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

Look me in my eyes

تو چشمای من نگاه کن

Tell me everything’s not fine

بهم بگو همه چیز خوب نیست

Or the people ain’t happy

یا اینکه مردم خوشحال نخواهند بود

And the river has run dry

و رودخانه خشک شده

You thought you could go free

تو فکر میکنی میتونی آزادانه بری

But the system is done for

ولی سیستم برای این درست شده

If you listen here closely

اگه از نزدیک گوش میدی

There’s a knock at your front door

اینجا یه زنگ (منظورش برای در زدنه) در جلوی خونت هست

We’ll never get free

ما هیچ وقت آزاد نمیشیم

Lamb to the slaughter

بره ها (مردم) به سمت کشتارگاهن

What you gon’ do

میخوای چیکار کنی

When theres blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

The price of your greed

بهای حرص و طمع تو هست

Is your son and your daughter

پسرت و دخترت هست

What you gon’ do

میخوای چیکار کنی

When there’s blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

When there’s blood in the

وقتی اینجا خون توی-

(Oh, oh)

اووو، اووو

When there’s blood in the

وقتی اینجا خون توی-

(Oh, oh)

اووو، اووو

Beg me for mercy

التماسم کن برای رحمت

Admit you were toxic

پذیرفتنت سمی بود

You poisoned me just for

تو برام سمی شدی فقط برای (منظورش اینه اعتمادمو بهت از دست دادم، از چشمم افتادی)

Another dollar in your pocket

یه دلار دیگه توی کیف پولت

Now I am the violence

الان من خشونتم

I am the sickness

من بیماری هستم

Wont accept your silence

سکوتت رو نمیپذیرم

Beg me for forgiveness

التماسم کن برای بخشش

We’ll never get free

ما هیچ وقت آزاد نمیشیم

Lamb to the slaughter

بره ها (مردم) به سمت کشتارگاهن

What you gon’ do

میخوای چیکار کنی

When there’s blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

The price of your greed

بهای حرص و طمع توعه

Is your son and your daughter

پسرت و دخترت هست

What you gon’ do

میخوای چیکار کنی

When there’s blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

When there’s blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

(Oh, oh)

اووو، اووو

When there’s blood in the

وقتی اینجا خون توی-

(Oh, oh)

اووو، اووو

(Oh, oh)

اووو، اووو

I am the people

من مردم هستم

I am the storm

من طوفانم

I am the riot

من شورش هستم

I am the swarm

من ازدحامم

When the last tree’s fallen

وقتی آخرین درخت بریده شه

The animal can’t hide

حیوونا نمیتونن پنهان شن

Money won’t solve it

پول حلش نمیکنه

What’s your alibi?

بهانت چیه؟

What’s your alibi?

بهانت چیه؟

What’s your alibi?

بهانت چیه؟

What you gon’ do when there’s blood in the blood in the water?

میخوای چیکار کنی وقتی اینجا خون توی (خون توی) آبه؟

When there’s blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

(Oh, oh)

اووو، اووو

When there’s blood in the

وقتی اینجا خون توی-

(Oh, oh)

اووو، اووو

When there’s blood in the water

وقتی اینجا خون توی آبه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید