مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Slow Grenade از Ellie Goulding با متن و ترجمه

بازدید 879

Help me, my God, this got messy

کمکم کن، خدای من، اوضاع داره آشفته میشه

Least I got the best seat

حداقلش من جام خوبه

‘Cause we put on one hell of a show

چون ما غوغا به پا کردیم

Waiting, I just keep on waiting

منتظرم، همچنان منتظرم

For the final curtain

برای پرده آخر

‘Cause I just can’t let go of your love

چون نمیتونم بیخیال عشق تو بشم

Ooh

You say my name like you know my dark side, ooh

جوری اسم منو میگی که انگار بخش تاریک شخصیت منو میشناسی

Can’t beat the taste of the tears that I’ll cry, ooh

نمیتونی مزه اشک هایی که میریزم رو بچشی

Slow grenade is blowing up

نارنجک آرام داره منفجر میشه

My mistakes, so why don’t I

اشتباهات من، پس چرا من

Why don’t I stop it?

چرا متوقفش نمیکنم؟

Still got time for me to stop it

هنوز زمان برای متوقف کردنش دارم

It’s like a part of me must want it

انگار بخشی از من میخوادش

That’s why I’m not running from it

برای همینه که ازش فرار نمیکنه

Can’t escape this blowing up

نمیتونم از این انفجار فرار کنم

In my face, so why can’t I

در صورت من، پس چرا من

Why don’t I stop it?

چرا متوقفش نمیکنم؟

Still got time for me to stop it

هنوز زمان برای متوقف کردنش دارم

It’s like a part of me must want it

انگار بخشی از من میخوادش

That’s why I’m not running from it

برای همینه که ازش فرار نمیکنه

Crazy, late nights in the city

دیوانه واره، تا دیر وقت در شهر

Drink until you hate me

انقدر مینوشی تا از من متنفر میشی

Then say that I should just let you go (Just let you go)

و بعدش میگی من باید رهات کنم

But hold on, why do we still hold on?

اما صبر کن، چرا هنوز سفت به این رابطه چسبیدیم؟

Think that we should move on

فک کنم ما باید بیخیال این دوستی بشیم

But we’re too scared of being alone (Being alone)

اما ما از تنها شدن خیلی میترسیم

Ooh

You say my name like you know my dark side, ooh

جوری اسم منو میگی که انگار بخش تاریک شخصیت منو میشناسی

Can’t beat the taste of the tears that I’ll cry, ooh

نمیتونی مزه اشک هایی که میریزم رو بچشی

Slow grenade is blowing up

نارنجک آرام داره منفجر میشه

My mistakes, so why don’t I

اشتباهات من، پس چرا من

Why don’t I stop it?

چرا متوقفش نمیکنم؟

Still got time for me to stop it

هنوز زمان برای متوقف کردنش دارم

It’s like a part of me must want it

انگار بخشی از من میخوادش

That’s why I’m not running from it

برای همینه که ازش فرار نمیکنه

Can’t escape this blowing up

نمیتونم از این انفجار فرار کنم

In my face, so why can’t I

در صورت من، پس چرا من

Why don’t I stop it?

چرا متوقفش نمیکنم؟

Still got time for me to stop it

هنوز زمان برای متوقف کردنش دارم

It’s like a part of me must want it

انگار بخشی از من میخوادش

That’s why I’m not running from it

برای همینه که ازش فرار نمیکنه

Ah-ooh, ah-ooh

Why don’t I stop it?

چرا متوقفش نمیکنم؟

Still got time for me to stop it

هنوز زمان برای متوقف کردنش دارم

It’s like a part of me must want it

انگار بخشی از من میخوادش

That’s why I’m not running from it

برای همینه که ازش فرار نمیکنه

Help me, my God, this got messy

کمکم کن، خدای من، اوضاع داره آشفته میشه

Least I got the best seat

حداقلش من جام خوبه

‘Cause we put on one hell of a show

چون ما غوغا به پا کردیم

Woah, yeah

Slow grenade is blowing up

نارنجک آرام داره منفجر میشه

My mistakes, so why don’t I

اشتباهات من، پس چرا من

Why don’t I stop it?

چرا متوقفش نمیکنم؟

Still got time for me to stop it

هنوز زمان برای متوقف کردنش دارم

It’s like a part of me must want it

انگار بخشی از من میخوادش

That’s why I’m not running from it

برای همینه که ازش فرار نمیکنه

Can’t escape this blowing up

نمیتونم از این انفجار فرار کنم

In my face, so why can’t I

در صورت من، پس چرا من

Why don’t I stop it?

چرا متوقفش نمیکنم؟

Still got time for me to stop it

هنوز زمان برای متوقف کردنش دارم

Its like a part of me must want it

انگار بخشی از من میخوادش

That’s why I’m not running from it

برای همینه که ازش فرار نمیکنه

Ah-ooh, ah-ooh (Oh)

Why don’t I stop it?

چرا متوقفش نمیکنم؟

Still got time for me to stop it

هنوز زمان برای متوقف کردنش دارم

Its like a part of me must want it

انگار بخشی از من میخوادش

That’s why I’m not running from it

برای همینه که ازش فرار نمیکنه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید