مجله علمی تفریحی بیبیس
0

شعر “میازار موری که دانه کش است” سعدی با ترجمه انگلیسی

بازدید 2483

میازار موری که…

Do not bother the ant which…

یکی سیرت نیکمردان شنو __ اگر نیکبختی و مردانه رو

Listen some about the way of good people if you want to be happy and gentle

که شبلی ز حانوت گندم فروش __ به ده برد انبان گندم به دوش

(Once upon a time) Shibli bought some wheat from a wine shop and took it home

نگه کرد و موری در آن غله دید __ که سرگشته هر گوشه‌ای می‌دوید

He saw an ant in his wheat that had become homeless

ز رحمت بر او شب نیارست خفت __ به مأوای خود بازش آورد و گفت

He couldnt sleep at night because he was a kind man, he took the ant to its home and said

مروت نباشد که این مور ریش __ پراکنده گردانم از جای خویش

It’s not from manliness to make an ant homeless

درون پراکندگان جمع دار __ که جمعیتت باشد از روزگار

Try to gather people, not scatter people

چه خوش گفت فردوسی پاک زاد __ که رحمت بر آن تربت پاک باد

How beautiful Ferdowsi said that

میازار موری که دانه‌کش است __ که جان دارد و جان شیرین خوش است

Do not bother the ant which is carrying seed because it has soul and it is happy with its sweet soul

سیاه اندرون باشد و سنگدل __ که خواهد که موری شود تنگدل

Everyone who wants an ant to be bothered is a cold-hearted

مزن بر سر ناتوان دست زور __ که روزی به پایش در افتی چو مور

Don’t hurt a weak person because one day youll be weak in front of him

درون فروماندگان شاد کن __ ز روز فروماندگی یاد کن

Make miserables happy, remember the day that you were misarable (and you liked that someone make you happy)

نبخشود بر حال پروانه شمع __ نگه کن که چون سوخت در پیش جمع

The candle had no mercy on butterfly and see how it gets melted in front of all

گرفتم ز تو ناتوان تر بسی است __ تواناتر از تو هم آخر کسی است

If you bother someone who is weaker than you, (be aware that) there is always stronger than you

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید