مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Cutthroat از Imagine Dragons با متن و ترجمه

I’ve been waiting patiently

من با صبر و شکیبایی انتظار کشیدم (صبورانه منتظر بودم)

I built this tower quietly

من این برج رو در آرامش (به آرامی) ساختم

And when my well of Wellbutrin is

و زمانی که چاه ولبوترین من

Running dry of serotonin

در حال تخلیه شدن از سروتونین (هورمون شادی) هستش

I can say things I don’t mean

من میتونم چیزهایی بگم که منظورم این نیست (قصد گفتنشو ندارم)

Or maybe it’s the truth in me

یا شاید این حقیقت ذاتا در من باشه

I feel it building, bubbling up

احساس می‌کنم که ساختمون داره از بین میره

My t-t-time is up

وقتم سر اومده (وقت ندارم)

I’m so (Mis-) misunderstood (-un)

کسی متوجه من نمیشه (کسی منو درک نمیکنه)

But I live for this (-der), my money’s good (-stood)

ولی من واسش زندگی میکنم و وضع پولیم (مالیم) خوبه

And I came to win (Mis-), so step on up (-un)

اومدم که ببرم، پس بپر تو میدون

And I promise you—

و من بهت قول میدم که

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما زنده خواند موند و اون یک نفر تو نیستی (قاتل خونی)

Only one of us

فقط یکی از ما

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما زنده خواند موند و اون یک نفر تو نیستی (قاتل خونی)

Only one of us

فقط یکی از ما

Only one of us gon’ make it out alive

فقط یکی از ما زنده خواند موند

I’ve been making my Gethsemane

من داشتم باغ گتسمانی خودمو میساختم

Since I was young, my ancestry (Cutthroat)

از آنجایی که من جوان بودم، نیاکان من (قاتل خونی)

Was marching martyrdom across the

در حال راهپیمایی شهادت بودن

Radadada dumbla plains of Utah (Cutthroat)

در دشت های یوتا

I can’t lie, Ive been played

من نمیتونم دروغ بگم، من بازی داده شدم

By powerful pеople who get their way

با (بواسطه) افرادی (مردمانی) قدرتمند که راه خود را طی می‌کنند (در مسیرشان بودند)

But I, in timе, will climb my mountain

اما من هم به وقتش از کوه بالا میرم (به قدر خواهم رسید)

I, in time, will rise

من، به وقتش، اوج خواهم گرفت

I’m so (Mis-) misunderstood (-un)

کسی متوجه من نمیشه (کسی منو درک نمیکنه)

But I live for this (-der), my money’s good (-stood)

ولی من واسش زندگی میکنم و وضع پولیم (مالیم) خوبه

And I came to win (Mis-), so step on up (-un)

اومدم که ببرم، پس بپر تو میدون

And I promise you—

و من بهت قول میدم که

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما زنده خواند موند و اون یک نفر تو نیستی (قاتل خونی)

Only one of us

فقط یکی از ما

Only one of us gon make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما زنده خواند موند و اون یک نفر تو نیستی (قاتل خونی)

Only one of us

فقط یکی از ما

Only one of us gon’ make it out alive

فقط یکی از ما زنده خواند موند

Try me (x2)

امتحانم کن

(Ra-da-da-da-da-da-da-da)

را-دا-دا-دا-دا-دا-دا-دا

Cutthroat

قاتل خونی

Only one of us, only one of us, not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما، فقط یکی از ما، و نه تو (قاتل خونی)

Only one of us, only one of us

فقط یکی از ما، فقط یکی از ما

Only one of us

فقط یکی از ما

Get on the knee, get on the knee (x4)

زانو بزن، زانو بزن

Cutthroat (Get on the knee)

قاتل خونی (زانو بزن)

Cutthroat (Get on the knee)

قاتل خونی (زانو بزن)

Cutthroat (Get-get-get, get-get-get)

قاتل خونی (بزن، بزن، بزن)

Cutthroat

قاتل خونی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید