مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Cry از Anne Marie با متن و ترجمه

بازدید 1085

I’ve never been a quitter

هیچوقت  ترک کننده نبودم

But your love gonna pull me to the ground

اما انگار عشق تو میخواد منو به زمین بزنه

See, I’ve always been a winner, yeah

ببین، من همیشه یک برنده بودم، آره

People always try to take, take, take my crown

مردم همیشه سعی میکردن تاج منو بگیرن

And I thought you were different

و من فکر کردم تو با بقیه فرق میکنی

Beating to the rhythm of my sound

از صدای خودم به ریتم شکل دادم( از خودم مایه گذاشتم تا رابطمون خوب پیش بره)

But you found somebody fitter, huh

اما تو یه فرد مناسبتری رو پیدا کردی

And she let you down, down, down

و اون تو رو مایوس کرد

In the middle of the night I see you crying, yeah, yeah

در نیمه شب میبینم که تو داری گریه میکنی، آره، آره

Now you’re sleeping on your own you’re realising, yeah, yeah

حالا تنهایی در تختت میخوابی و میفهمی آره، آره

Don’t you know, you know you should’ve held me down

نمیدونی، باید منو زمین میزدی

With all your might, begging for me to give you one last try

با تمام قدرتت! حالا داری التماسم رو میکنی که یه شانس دوباره بهت بدم

Why you crying? Yeah, yeah

چرا گریه میکنی؟ آره، آره

Hush, baby, don’t cry

هیس عزیزم گریه نکن

You’ll never find another, mmm

تو هیچوقت کسی بهتر از من پیدا نمیکنی

Another piece of luxury like me

یه شخص لاکچری مثل من

You’re such a motherfucker, mmm

تو یه دیوس به تمام معنایی(ببخشید)

You couldn’t even make, make, make my tea

تو حتی لیاقت اینو نداری که برام چای درست کنی

Guilty until innocent

گناهکار تا بی گناه

It’s a little bit too late to start and try

یکم برای شروع کردن و تلاش کردن دیر شده

2% my lover, huh

دو درصد عشقم بودی

98% was waste of time

و 98 درصد وقتمو تلف کردم

In the middle of the night I see you crying, yeah, yeah

در نیمه شب میبینم که تو داری گریه میکنی، آره، آره

Now you’re sleeping on your own you’re realising, yeah, yeah

حالا تنهایی در تختت میخوابی و میفهمی آره، آره

Don’t you know, you know you should’ve held me down

نمیدونی، باید منو زمین میزدی

With all your might, begging for me to give you one last try

با تمام قدرتت، حالا داری التماسم رو میکنی که یه شانس دوباره بهت بدم

Why you crying? Yeah, yeah

چرا گریه میکنی؟ آره، آره

Hush, baby, don’t cry

هیس عزیزم گریه نکن

Oh, no, no, no, no, no, yeah

Hush, baby, don’t cry

هیس عزیزم گریه نکن

Oh, ooh

Hush, baby, don’t

هیس عزیزم گریه نکن

Say goodbye, I’ll be on my way, na-na-na

خداحافظی کن، میخوام برم پی کارم

Don’t you cry, it will be okay, na-na-na

گریه نکن، همه چیز بهتر میشه

Say goodbye, now be on your way, yeah-yeah-yeah

خداحافظی کن، و حالا برو پی کارت آره آره آره

Don’t you cry, it will be okay, be okay, it will be okay, yeah

گریه نکن، همه چیز بهتر میشه، بهتر میشه، همه چیز بهتر میشه،آره

Na, na-na-na, na-na-na, na

Hush, baby, don’t, uh

هیس عزیزم  نکن

Na-na-na, na-na-na, na

In the middle of the night I see you crying, yeah, yeah

در نیمه شب میبینم که تو داری گریه میکنی، آره، آره

Now you’re sleeping on your own you’re realising, yeah, yeah

حالا تنهایی در تختت میخوابی و میفهمی آره، آره

Don’t you know, you know you shouldve held me down

نمیدونی، باید منو زمین میزدی

With all your might, begging for me to give you one last try

با تمام قدرتت، حالا داری التماسم رو میکنی که یه شانس دوباره بهت بدم

Why you crying? Yeah, yeah

چرا گریه میکنی؟ آره، آره

Hush, baby, don’t cry

هیس عزیزم گریه نکن

Na, na-na-na, na-na-na

Hush, baby, dont

هیس عزیزم نکن

Na, na-na-na, na-na-na

Hush, baby, don’t cry

هیس عزیزم گریه نکن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.