مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Meltdown از Niall Horan با متن و ترجمه

بازدید 1343

When it all melts down, I’ll be there

وقتی همه چیز از هم پاشید من اونجا خواهم  بود

Talkin’ to yourself (Yeah) in the bathroom

در سرویس بهداشتی با خودت حرف میزن

Losin’ your mind in the mirror like you have to (Yeah)

ب آینه نگاه میکنی با توجه به وضعیتت داری دیونه میشی

Ooh-ooh, ooh-ooh

Screamin’ in your car (Yeah) in the driveway

در ماشینت فریاد میزنی، در سواره رو

Spinnin’ out, think your life’s goin’ sideways (Yeah)

سردرگمی، فکر میکنی زندگیت داره ب بیراهه میره

Ooh-ooh, ooh-ooh

One broken glass

یک لیوان شکسته

Turns to total collapse

تبدیل ب یک فروپاشی کامل میشه

Just know this too shall pass

فقط بدون این هم میگذره

I’m tellin’ you now, tellin’ you now

دارم بهت میگم، دارم بهت میگم

(Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo)

When it all melts down, I’ll be there

وقتی همه چیز از هم پاشید من اونجا خواهم  بود

(Woo-ooh-ooh, ooh-ooh, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo)

When it all melts down, I’ll be there

وقتی همه چیز از هم پاشید من اونجا خواهم  بود

I’m tellin’ you now, tellin’ you now

دارم بهت میگم، دارم بهت میگم

Sleep is so thin (Yeah) out of habit

خوابت خیلی سبک شده، عادت نداری

Hard to tell the real from the dreams you imagine (Yeah)

تشخیص واقعیت از رویاهایی ک تصور میکنی خیلی سخت شده

Ooh-ooh, ooh-ooh

Nights when one broken glass

شب هایی ک یک لیوان شکسته

Turns to total collapse

تبدیل ب یک فروپاشی کامل میشه

Just know this too shall pass

فقط بدون این هم میگذره

I’m tellin’ you now, tellin’ you now

دارم بهت میگم، دارم بهت میگم

(Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo)

When it all melts down, I’ll be there

وقتی همه چیز از هم پاشید من اونجا خواهم  بود

(When it all melts down, woo-ooh-ooh, ooh-ooh, when it all melts down, down, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo)

When it all melts down, I’ll be there

وقتی همه چیز از هم پاشید من اونجا خواهم  بود

I’m tellin’ you now, tellin’ you now

دارم بهت میگم، دارم بهت میگم

When there’s wolves in your track (Wolves in your track)

وقتی گرگ ها افتادن دنبالت

Catchin’ up fast (Catchin’ up fast)

با سرعت میدویدن تا بگیرن

Baby, don’t you look back (Don’t you look back)

عزیزم ب عقب نگاه نکن

Don’t you look back (Baby, don’t you look back)

ب عقب نگاه نکن

When youre hittin’ the wall (Hittin’ the wall)

وقتی خوردی ب دیوار

And every star falls (And every star falls)

و تمام ستاره ها فرو ریختن

Dont you worry at all

اصلا ب دلت نگرانی نده

(Woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo)

When it all melts down, I’ll be there

وقتی همه چیز از هم پاشید من اونجا خواهم  بود

(When it all melts down, woo-ooh-ooh, ooh-ooh, when it all melts down, down, woo-ooh-ooh, ooh-ooh-woo)

When it all melts down, I’ll be there

وقتی همه چیز از هم پاشید من اونجا خواهم  بود

I’m tellin’ you now, tellin’ you now

دارم بهت میگم، دارم بهت میگم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.