مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Him And I از Halsey و G-Eazy با متن و ترجمه

Cross my heart, hope to die

به جون خودم قسم

To my lover, I’d never lie

هیچ وقت به عشقم دروغ نمیگم

He said “be true,” I swear I’ll try

اون گفت: رو راست باش، من قسم میخورم دارم تلاش میکنم

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

He’s out his head, I’m out my mind

اون دیوونست، من هم به جنون رسیدم

We got that love, the crazy kind

ما اون عشق رو داریم نوع دیوانه وارش رو

I am his, and he is mine

من مال اونم و اون هم مال منه

In the end, it’s him and I, him and I

در آخرش، فقط من و اون هستیم، من و اون

My ’65 speeding up the PCH, a hell of a ride

ماشین موستانگ مدل 65 من تو جاده ی ساحلی سرعت میگیره، یه رانندگی دیوانه وار و عالی

They don’t wanna see us make it, they just wanna divide

اونا نمیخوان ببینن که ما به هم میرسیم، اونا فقط میخوان جدامون کنن

2017 Bonnie and Clyde

بانی و کلاید ۲۰۱۷ (بانی و کلاید مانند لیلی و مجنون هستن)

Wouldn’t see the point of living on if one of us died, yeah

اگه یکی از ما میمرد نمیتونستیم دلیل زندگی رو ببینیم، آره

Got that kind of style everybody try to rip off

ما استایلی رو داریم که همه میخوان ازش تقلید کنن

YSL dress under when she takes the mink off

پیرهن مارک ایوز سنت لورن تنشه وقتی که لباس پوستش رو در میاره

Silk on her body, pull it down and watch it slip off

پوستش مثل ابریشمه (نرم)، بکشش پایین و ببین که سُر میخوره پایین

Ever catch me cheating, she would try to cut my (ha-ha-ha)

اگه منو در حال خیانت کردن ببینه سعی میکنه که …مو بِبُره (ها-ها-ها)

Crazy, but I love her, I could never run from her

دیوونه است، ولی من عاشقشم، و هیچوقت نمیتونم ازش فرار کنم

Hit it, no rubber never would let no one touch her

کسی نمیتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و اون رو بدزده، هرگز به هیچ کسی اجازه نمیدم حتی بهش دست بزنه

Swear we drive each other, mad, she be so stubborn

قسم میخورم ما همو دیوونه میکنیم (اعصاب همو به هم میریزیم)، اون خیلی کله شقه

But, what the f–k is love with no pain, no suffer

ولی عشق چه کوفتیه وقتی که هیچ درد و رنجی نداشته باشه

Intense, this s–t, it gets dense

خیلی تاثیر شدیدی داره روم، این حس، داره خیلی زیاد و غلیظ میشه

She knows when I’m out of it like she could just sense

وقتی که دیگه حوصله ندارم میدونه انگار فقط حسش میکنه

If I had a million dollars or was down to ten cents

اگه من میلیون ها دلار داشته باشم یا فقط ده سنت

She’d be down for whatever, never gotta convince (you know?)

اون پایه ی همه چیه و لازم نیست که قانعش کنی (میگیری چی میگم؟)

Cross my heart, hope to die

به جون خودم قسم

To my lover, I’d never lie (I love you baby)

به عاشقم، من هیچ وقت دروغ نمیگم (عاشقتم عزیزم)

He said “be true,” I swear I’ll try

اون گفت: رو راست باش، من قسم میخورم دارم تلاش میکنم

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

He’s out his head, I’m out my mind

اون دیوونست، من هم به جنون رسیدم

We got that love; the crazy kind

ما همون نوع از عشقو داریم؛ همون نوع دیوانه وارش رو

I am his, and he is mine

من مال اونم و اون هم مال منه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

Him and I

اون و من

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

Him and I

اون و من

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

We turn up, mobbin’ ’til the end of time

تا آخر دنیا با همیم و در عموم ظاهر می شیم و بقیرو با دست نشون میدیم

Only one who gets me, I’m a crazy f—in’ Gemini

تنها کسی که منو میفهمه، من یه جِمینایه (برج جوزا، نصفه ی دوم خرداد و نصفه ی اول تیر) دیوونه ی لعنتیم

Remember this for when I die

اینو برای وقتی که مردم یادت بیاد

Everybody dressed in all black, suits and a tie

همه یه سره مشکی میپوشن، کت و شلوار

My funeral will be lit if I-

مراسم ختمم خفن میشه اگه من-

Ever go down or get caught, or they identify

هروقت نزول کنم یا دستگیر شم، یا اونا شناسایی کنن

My b—h was the most solid, nothing to solidify

بدکاره من محكم ترين بود، هيچ چيزی برای سفت كردن نيس

She would never cheat, you’d never see her with a different guy

اون هیچ وقت خیانت نمیکنه، هیچ وقت با کسه دیگه نمیبینیش

Ever tell you different, then it’s a lie

هروقت چیز دیگه ای بهت بگن، یه دروغه

See, thats my down b—h, see that’s my soldier

ببین، اون بدکاره ی پایه ی خودمه، ببین اون سربازمه

She keeps that thang-thang if anyone goes there

اون خودشو از بقیه حفظ میکنه اگه کسی قصد داشته باشه به بدنش برسه

Calm and collected, she keeps her composure

آروم و خویشتن داره، اون با وقار

And she gon’ ride for me until this thing over

و برای من میرونه (بام میمونه) تا زمانی که این چیز تموم بشه

We do drugs together (together), f–k up clubs together (together)

ما با هم یه چیزی میزنیم، کلاب هارو به هم میریزیم

And we’d both go crazy (crazy) if we was to sever

و هر دوتامون دیوونه میشدیم اگه قرار بود از هم جدا شیم

You know? We keep mobbin’, it’s just me and my b—h

میدونی؟ ما به قلدری ادامه میدیم، این فقط من و بدکاره امه

F–k the world, we just gon’ keep getting rich, you know?

دنیا بره به درک، ما فقط میخوایم به پولدار شدن ادامه بدیم، میدونی؟

Cross my heart, hope to die

به جون خودم قسم

To my lover, I’d never lie

هیچ وقت به عشقم دروغ نمیگم

He said “be true,” I swear I’ll try

اون گفت: رو راست باش، من قسم میخورم دارم تلاش میکنم

In the end, its him and I

آخرش اون میمونه و من

He’s out his head, I’m out my mind

اون دیونست ، من هم به جنون رسیدم

We got that love; the crazy kind

ما همون نوع از عشقو داریم; همون نوع دیوانه وارش رو

I am his, and he is mine

من مال اونم و اون هم مال منه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

Him and I

اون و من

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

Him and I

اون و من

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

Cross my heart, hope to die

به جون خودم قسم

To you, I’ve never lied

به تو، من هیچ وقت دروغ نمیگم

For you, I’d take a life

بخاطر تو حاضرم آدم بکشم

It’s him and I, and I swear (ayy)

اون و من میمونیم، قسم میخورم (ایی)

‘Til the end I’ma ride wit’ you

تا ابد با تو میتازم

Mob and get money, get high wit’ you, yeah (ayy)

مردم به سمتمون میان و پولارو میگیریم، با تو چِت میکنم، آره (آره)

Cross my heart, hope to die

به جون خودم قسم

This is our ride or die

این برای ما زندگی یا مرگه

You can confide in me

تو میتونی اعتماد کنی به من

There is no hiding, I swear

هیچ پنهون کاری نیست، قسم میخورم

Stay solid, never lie to you

قوی باش، هیچوقت دروغ نمیگم به تو

Swear, most likely I’ma die wit’ you, yeah

قسم میخورم، من قراره با تو بمیرم، اره

Cross my heart, hope to die

به جون خودم قسم

To my lover, I’d never lie

هیچ وقت به عشقم دروغ نمیگم

He said “be true,” I swear I’ll try

اون گفت: رو راست باش، من قسم میخورم دارم تلاش میکنم

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

He’s out his head, Im out my mind

اون دیونست ، من هم به جنون رسیدم

We got that love, the crazy kind

ما اون عشق رو داریم نوع دیوانه وارش رو

I am his, and he is mine

من مال اونم و اون هم مال منه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

Him and I

اون و من

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

Him and I

اون و من

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

Woah-oh-oh-oh-oh

اوووه-اوه-اوه-اوه-اوه

In the end, it’s him and I

آخرش اون میمونه و من

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید