مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Afraid از The Neighbourhood با متن و ترجمه

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

Make that money, fake that bunny, ache my tummy

اون پول رو جور کن خودت رو یه خر گوش جا بزن به شکمم ضربه بزن

On the fence, all the time

همیشه یه حصار دورم کشیدم

Paid junk honey, your face so sunny, ain’t that funny?

عزیزم نا خواسته پرداخت شده صورتت خیلی خندونه بامزه نیست؟

All my friends always lie to me

همه ی دوستام همیشه به من دروغ میگن

I know they’re thinking

من میدونم اونها دارن فکر میکنن

You’re too mean, I don’t like you

تو خیلی بد جنسی، ازت خوشم نمیاد

F–k you, anyway

به هر حال لعنت بهت

You make me wanna scream at the top of my lungs

تو کاری میکنی که بخوام فریاد بزنم از ته شش هام

It hurts but, I won’t fight you

این آزارم میده ولی من با تو نمیجنگم

You suck, anyway

تو به هر حال گند زدی

You make me want to die, right when I

تو یه کاری میکنی که بخوام بمیرم، درست وقتی که من

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, Im afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might end up being me (being me, being me)

یک نفر دیگه ممکنه اخرش بشه من (بشه من، بشه من)

Keep on dreaming, don’t stop breathing, fight those demons

به رویا دیدن ادامه بده از نفس کشیدن دست بر ندار با اون شیاطین بجنگ

Sell your soul, not your whole self

روحتو بفروش نه همه ی خودتو

Oh, if they see it when you’re sleeping, make them leave it

اوه اگه اونا دیدنش وقتی میخوابی کاری کن ولش کنن

And I can’t even see if there’s hope there anymore, so

و حتی من دیگه نمیتونم امیدی اونجا ببینم پس

You’re too mean, I don’t like you

تو خیلی بد جنسی، ازت خوشم نمیاد

F–k you, anyway

به هر حال لعنت بهت

You make me wanna scream at the top of my lungs

تو کاری میکنی که بخوام فریاد بزنم از ته شش هام

It hurts but, I won’t fight you

این آزارم میده ولی من با تو نمیجنگم

You suck, anyway

تو به هر حال گند زدی

You make me want to die, right when I

تو یه کاری میکنی که بخوام بمیرم، درست وقتی که من

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, Im afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might end up being me (being me, being me)

یک نفر دیگه ممکنه اخرش بشه من (بشه من، بشه من)

Being me can only mean feeling scared to breathe

من بودن فقط میتونه معنی ترسیدن از نفس کشیدنو بده

If you leave me, then I’ll be afraid of everything

اگه منو تنها بزاری اونوقت من از همه چیز میترسم

That makes me anxious, gives me patience

این منو نگران میکنه، بهم صبر میده

Calms me down, lets me face this, let me sleep

بهم آرامش میده بزار باهاش رو به رو شم بزار بخوابم

And when I wake up, let me be

و وقتی بیدار شدم بزار بمونم

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, Im afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might take my place

که نکنه یک نفر دیگه جای منو بگیره

When I wake up, I’m afraid

وقتی بیدار میشم میترسم

Somebody else might end up being me (being me, being me)

یک نفر دیگه ممکنه اخرش بشه من (بشه من، بشه من)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید