مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ All I Know So Far از Pink با متن و ترجمه

بازدید 1061

Haven’t always been this way

همیشه اینجوری نبوده

I wasn’t born a renegade

من متمرد به دنیا نیومدم

I felt alone, still feel afraid

من احساس تنهایی کردم، هنوز هم احساس ترس میکنم

I stumbled through it anyway

به هر حال من در مسیرش گرفتار شدم

I wish someone would have told me that this life is ours to choose

ای کاش یکی بهم میگفت که این زندگی برای خودمونه تا انتخاب کنیم

No one’s handing you the keys or a book with all the rules

هیچ کس کلید یا کتابی با تمام قوانین دستت نمیده

The little that I know I’ll tell to you

به محض این که فهمیدم بهت میگم

When they dress you up in lies and you’re left naked with the truth

وقتی اون ها لباسی از دروغ تنت میکنن و تو با حقیقت لخت رها میشی

You throw your head back and you spit in the wind

تو سرتو برگردون و در باد تف کن

(اصطلاح spit in the wind به معنای انجام کار بیهودست)

Let the walls crack, ’cause it lets the light in

بذار دیوارات ترک بخورن، چون اینجوری نور وارد میشه

Let ’em drag you through hell

بذار اونا تو رو به جهنم بکشن

They can’t tell you to change who you are

اونا نمیتونن بهت بگن کسی که هستیو تغییر بده

That’s all I know so far

این تمام چیزیه که این مدت فهمیدم

And when the storm’s out, you run in the rain

و وقتی طوفان تموم شد تو در باران بدو

Put your sword down, dive right into the pain

شمشیرتو بذار زمین، و در درد فرو برو

Stay unfiltered and loud, you’ll be proud of that skin full of scars

بدون فیلتر بمون و خروشان، در این صورت تو از جسمت که پر از زخم شده مفتخر خواهی بود 

That’s all I know so far

That’s all I know so far

این تمام چیزیه که تمام این مدت فهمیدم

So you might give yourself away, yeah

خب تو ممکنه خودتو آشکار کنی، آره

And pay full price for each mistake

و برای هر اشتباهت کلی تاوان بدی

But when the candy-coating hides the razor blade

اما پوشش آبنباتی تیغ رو قایم میکنه

You can cut yourself loose and use that rage

تو میتونی از خود بیخود بشی و از خشم استفاده کنی

I wish someone would have told me that this darkness comes and goes

ای کاش یکی بهم میگفت که این تاریکی میاد و میره

People will pretend but baby girl, nobody knows

مردم وانمود میکنن ولی دخترکم، هیچکس نمیفهمه

And even I can’t teach you how to fly

و حتی من نمیتونم بهت یاد بدم چجوری پرواز کنی

But I can show you how to live like your life is on the line

اما میتونم بهت نشون بدم چجوری پیش بری که زندگیت در مسیر درستی باشه

You throw your head back and you spit in the wind

تو سرتو برگردون و در باد تف کن

Let the walls crack, ’cause it lets the light in

بذار دیوارات ترک بخورن، چون اینجوری نور وارد میشه

Let ’em drag you through hell

بذار اونا تو رو به جهنم بکشن

They can’t tell you to change who you are

اونا نمیتونن بهت بگن کسی که هستیو تغییر بده

That’s all I know so far

این تمام چیزیه که این مدت فهمیدم

And when the storm’s out, you run in the rain

و وقتی طوفان تموم شد تو در باران بدو

Put your sword down, dive right into the pain

شمشیرتو بذار زمین، و در درد فرو برو

Stay unfiltered and loud, you’ll be proud of that skin full of scars

بدون فیلتر بمون و خروشان، در این صورت تو از جسمت که پر از زخم شده مفتخر خواهی بود 

That’s all I know so far

این تمام چیزیه که تمام این مدت فهمیدم

That’s all I know, that’s all I know so far

That’s all I know, that’s all I know so far

That’s all I know, that’s all I know so far

That’s all I know, that’s all I know so far

این تمام چیزیه که تمام این مدت فهمیدم

I will be with you ’til the world blows up, yes

من تا وقتی دنیا نابود بشه در کنارت خواهم بود، آره

Up, and down, and through ’til the world blows up

Yeah

بالا و پایین در طول مسیر تا وقتی که دنیا نابود بشه، آره

When it’s right, or it’s all fucked up ’til the world blows up

وقتی شرایط خوب یا داغونه تا وقتی دنیا نابود بشه

‘Til the world blows up

نا وقتی دنیا نابود بشه

And we will be enough and until the world blows up

و ما کافی خواهیم بود تا وقتی دنیا نابود بشه

You throw your head back and you spit in the wind

تو سرتو برگردون و در باد تف کن

Let the walls crack, ’cause it lets the light in

بذار دیوارات ترک بخورن، چون اینجوری نور وارد میشه

Let ’em drag you through hell

بذار اونا تو رو به جهنم بکشن

They can’t tell you to change who you are

اونا نمیتونن بهت بگن کسی که هستیو تغییر بده

And when the storms out, you run in the rain

و وقتی طوفان تموم شد تو در باران بدو

Put your sword down, dive right into the pain

شمشیرتو بذار زمین، و در درد فرو برو

Stay unfiltered and loud, you’ll be proud of that skin full of scars

بدون فیلتر بمون و خروشان، در این صورت تو از جسمت که پر از زخم شده مفتخر خواهی بود 

Thats all I know so far

این تمام چیزیه که تمام این مدت فهمیدم

That’s all I know, that’s all I know so far

That’s all I know, that’s all I know so far

That’s all I know, that’s all I know so far

That’s all I know, that’s all I know so far

این تمام چیزیه که تمام این مدت فهمیدم

I will be with you ’til the world blows up, hm

من تا وقتی دنیا نابود بشه در کنارت خواهم بود

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید