مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sweet creature از Harry Styles با متن و ترجمه

بازدید 93

Sweet creature

مخلوق زیبا

Had another talk about where it’s going wrong

راجبه اینکه کجاشو اشتباه رفتیم خیلی حرف زدیم

But we’re still young

اما ما هنوز جوونیم

We don’t know where we’re going

نمیدونیم کجا داریم میریم

But we know where we belong

اما میدونیم به کجا تعلق داریم

Oh, we started

اوه، ما شروع کردیم

Two hearts in one home

با دو تا قلب در یک خانه

It’s hard when we argue

خیلی سخته وقتی بحثمون میشه

We’re both stubborn

ما هر دومون هم کله شقیم

I know, but oh

میدونم، اما اوه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

Wherever I go, you bring me home

هر جا هم که برم، عشق تو منو به خونه برمیگردونه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

When I run out of road, you bring me home

وقتی من از مسیر خارج میشم،تو منو به خونه میاری

Sweet creature

مخلوق زیبا

We’re running through the garden

ما در باغچه میدویم

Oh, where nothing bothered us

اوه جایی که هیچ چیزی مزاحممون نمیشه

But we’re still young

اما ما هنوز هم جوونیم

I always think about you and how we don’t speak enough

من همیشه به تو فکر میکنم و به اینکه با به اندازه کافی با هم حرف نمیزنیم

Oh, we started

اوه، ما شروع کردیم

Two hearts in one home

با دو تا قلب در یک خانه

It’s hard when we argue

خیلی سخته وقتی بحثمون میشه

We’re both stubborn

ما هر دومون هم کله شقیم

I know, but oh

میدونم، اما اوه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

Wherever I go, you bring me home

هر جا هم که برم، عشق تو منو به خونه برمیگردونه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

When I run out of road, you bring me home

وقتی من از مسیر خارج میشم،تو منو به خونه میاری

Oh, when we started

اوه، وقتی ما شروع کردیم

Just two hearts in one home

فقط با دو قلب در یک خانه

It’s hard when we argue

خیلی سخته وقتی بحثمون میشه

Were both stubborn

ما هر دومون هم کله شقیم

I know, but oh

میدونم، اما اوه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

Wherever I go, you bring me home

هر جا هم که برم، عشق تو منو به خونه برمیگردونه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

When I run out of road, you bring me home

وقتی من از مسیر خارج میشم،تو منو به خونه میاری

Youll bring me home

تو منو به خونه خواهی آورد

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.