مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ You’ll Think Of Me از Elvis Presley با متن و ترجمه

بازدید 798

I’m sorry now girl, but I must leave you

متاسفم دختر ، اما اکنون باید ترکت کنم

There’s something deep inside my soul keeps calling me

یک چیزی در درونم هست که دائم به من میگه

The winter wind girl

باد زمستانی دختر

, will not deceive you

فریبت نخواهد داد

And in your cold and empty bed,

و هنگامی که سردت است و جای خالی مرا میبینی

you’ll think of me, oh yes

به من فکر خواهی کرد ؛ اوه بله

You’ll think of me (You’ll think of me)

به من فکر خواهی کرد

You’ve see me coming, you’ll see me going

تو (در خیالت) مرا خواهی دید که می آیم ، تو مرا خواهی دید که میروم

Don’t ask me why, I’m just the kind needs to be free

از من نپرس چرا (چرا رفتم) ، من یک مرد آزاد هستم

Just like that outlaw wind keeps on a-blowin’

درست مثل آن باد سرکش  به وزیدن ادامه میدهم

Yeh, and in your cold and empty bed,

بله ، و هنگامی که سردت است و جای خالی مرا میبینی

you’ll think o f me, oh yes

به من فکر خواهی کرد ؛ اوه بله

You’ll think of me (You’ll think of me)

به من فکر خواهی کرد

Now I know you loved me just like I wanted

حالا میدانم تو همانگونه عاشقم بودی که من میخاستم

I know you followed me across that anguished sea

من میدانم که تو در تمام  طول این راه با نگرانی به دنبال من آمدی

But baby I’ve got a heart that’s haunted

لیکن عزیزم من قلبی را پیوسته به دنبالم بود به دست آورده ام

Yeh, and in your cold and empty bed,

بله ، و هنگامی که سردت است و جای خالی مرا میبینی

you’ll think of me, oh yes

به من فکر خواهی کرد

You’ll think of me (You’ll think of me)

به من فکر خواهی کرد

Ah but you should know girl that I’ll be crying

آه دختر اما تو باید بدانی که من به گریه خواهم افتاد

Out on that lonely road where not a soul can see

در مسیر تنهایی خویش ، جایی که  روح آدمی قادر به درکش نیست

I’ll shed my tears for a love that’s dying

من برای عشقی که از دست رفته اشک خواهم ریخت

Yeh, and in your cold and empty bed,

بله ، و هنگامی که سردت است و جای خالی مرا میبینی

you’ll think of me, oh yes

به من فکر خواهی کرد

You’ll think of me (You’ll think of me)

به من فکر خواهی کرد

The summer sun girl will bring a stranger

خورشید تابستان که بتابد برایت ماجراهای تازه ای خواهد آورد

And hell be better to you than I used to be

و او برایت بهتر از من خواهد بود

And when he takes you into his arms girl

و هنگامی که او تو را در آغوش کشید

Well, in your warm and loving bed,

تو در بستر گرم و عاشقانه خود

you won’t think of me no more

بیش از این به من فکر نخواهی کرد

You wont think of me (You won’t think of me)

به من فکر نخواهی کرد

Then in your warm and loving bed,

تو در بستر گرم و عاشقانه خود

you won’t think of me, no, no

به من فکر نخواهی کرد ، نه نه

You won’t think of me (You won’t think of me)

به من فکر نخواهی کرد

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید