مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Early Morning Rain از Elvis Presley با متن و ترجمه

بازدید 1118

In the early mornin’ rain

در باران صبحگاهی (کنایه از اشک)

With a dollar in my hand

با دلاری در دستم

And an achin’ in my heart

و دردی کهنه در قلبم

And my pockets full of sand

و جیبهایی که پر از ماسه است (کنایه از تنگدستی)

I’m a long ways from home

راه درازی تا مقصد دارم

And I miss my loved ones so

و همچنین دلتنگ  عشقم هستم

In the early mornin’ rain

در باران صبحگاهی

With no place to go

در حالیکه جایی برای رفتن ندارم

Out on runway number nine

خارج از باند فرودگاه شماره 9

Big 707 set to go

هواپیمای بزرگ 707 آماده رفتن است

But I’m out here on the grass

اما من بیرون از آن روی چمنها ایستاده ام

Where the pavement never grows

جایی که سنگفرش پیاده رو هرگز رشد نمیکند (کنایه از جدایی)

Where the liquor tasted good

جایی که مشروب تلخ ، مزه خوبی میدهد

And the women all were fast

و زنها همه سریع رد میشوند(کنایه از بی وفایی)

There she goes my friend

آنجا جایست که محبوبم میرود

She’s rollin’ out at last

او سرانجام ترکم کرد

Hear the mighty engines roar (Hear the mighty engines roar)

صدای غرش هواپیما را میشنوم

See the silver wing on high (See the silver wing on high)

و بالهای نقره ایش را در آسمان میبینم

She’s away and westward bound

او دور میشود و در کرانه غربی

For above the clouds she’ll fly

بر بالای ابرها پرواز میکند

Where the mornin’ rain don’t fall

جایی که باران صبحگاهی (اشک) ، دیگر نمیبارد

And the sun always shine

و خورشید همواره میدرخشد

She’ll be flyin’ o’er my home

او بر فراز خانه من پرواز خواهد کرد

In about three hours time

به مدت حدودا سه ساعت

(کنایه از اینکه در عرض 3 ساعت فراموشم خواهد کرد!)

This ol’ airport’s got me down

در این فرودگاه قدیمی احساساتم را دفن میکنم

It’s no earthly good to me

این دنیای خاکی جای خوبی برایم نیست

‘Cause I’m stuck here on the ground

لیک اینجا روی زمین گیر کردم

Cold and drunk as I might be

مست و خرابتر از آنچیزی که میتوانم باشم

Cant jump a jet plane (Can’t jump a plane)

مثل (آن) هواپیما قادر به پریدن نیستم

Like you can a freight train (Like a freight train)

مثل یک قطار حمل بار  هستم (کنایه از دردمندی)

So Id best be on my way

بنابراین میخواهم که درادامه مسیرم بهترین باشم

In the early mornin’ rain

در باران صبحگاهی

So I’d best be on my way

بنابراین میخواهم که درادامه مسیرم بهترین باشم

In the early mornin’ rain

در باران صبحگاهی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.