مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Killing Me Softly With His Song از Roberta Flack با متن و ترجمه

بازدید 1203

Strumming my pain with his fingers

با انگشتهاش روی درد من مینواخت ( با انگشتهاش نمک روی زخم من میپاشید )

Singing my life with his words

آواز زندگیم با کلمات اون بود

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Telling my whole life with his words

تمام زندگیم کلمات اون رو میگفتم

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

I heard he sang a good song, I heard he had a style

شنیدم اون یک آهنگ خوب خوند شنیدم که اون یک سبک داره

And so I came to see him to listen for a while

و بنابراین اومدم تا اون رو ببینم در حالیکه میشنیدم

And there he was this young boy, a stranger to my eyes

و اون یک پسر جوون بود که به چشمهام غریبه بود

Strumming my pain with his fingers

با انگشتهاش روی درد من مینواخت

Singing my life with his words

آواز زندگیم با کلمات اون بود

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Telling my whole life with his words

تمام زندگیم کلمات اون رو میگفتم

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd

حس کردم همه با هیجان فریاد میزنن و از جمعیت خجالت میکشید

I felt he found my letters and read each one out loud

حس کردم اون نامه هام رو پیدا کرده و هرکدوم رو بلند خونده

I prayed that he would finish but he just kept right on

دعا میکردم که اون تمومشون کنه اما اون فقط نگه داشته بودش

Strumming my pain with his fingers

با انگشتهاش روی درد من مینواخت

Singing my life with his words

آواز زندگیم با کلمات اون بود

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Telling my whole life with his words

تمام زندگیم کلمات اون رو میگفتم

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

He sang as if he knew me in all my dark despair

اون همینطور آواز میخوند اگه من رو در تمام تاریکی ناامیدیم میشناخت

And then he looked right through me as if I wasn’t there

و سپس اون درست به من نگاه کرد انگار که اونجا نبودم

And he just came to singing, singing clear and strong

و اون فقط شروع به آواز خوندن کرد آوازی شفاف و قوی

Strumming my pain with his fingers

با انگشتهاش روی درد من مینواخت

Singing my life with his words

آواز زندگیم با کلمات اون بود

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Telling my whole life with his words

تمام زندگیم کلمات اون رو میگفتم

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Strumming my pain with his fingers

با انگشتهاش روی درد من مینواخت

Singing my life with his words

آواز زندگیم با کلمات اون بود

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Telling my whole life with his words

تمام زندگیم کلمات اون رو میگفتم

Killing me softly

به نرمی من رو کشت

He was strumming my pain, yeah, he was singing my life

اون با انگشتهاش روی درد من مینواخت آره اون آواز زندگیم بود

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

Telling my whole life with his words

تمام زندگیم کلمات اون رو میگفتم

Killing me softly with his song

به نرمی با این آهنگ من رو کشت

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.