مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Darkside از NEONI با متن و ترجمه

بازدید 125

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah

Ah-ah, ah-ah

Do you wanna meet all my monsters?

میخوای با تمام هیولاهای من آشنا بشی؟

Think you’re tough? I know they’ll drive you bonkers

فکر میکنی سر سختی؟ میدونم اونا دیوونت خواهند کرد

Meet ’em once and they’ll forever haunt ya, yeah (yeah)

کافی یک بار ببینیشون تا ابد تسخیرت میکنن، آره (آره)

There’s no heroes or villains in this place

هیچ قهرمان یا آدم شروری اینجا نیست

Just shadows that dance in my headspace

فقط سایه هایی هستن که توی ذهنم میرقصن

Leavin’ nothin’ but phantoms in their wake (in their wake)

چیزی به جز توهم در پی خود باقی نمیگذارند

There’s parts of me I cannot hide (cannot hide)

قسمتی از من هست که نمیتونم پنهان کنم ( نمیتونم پنهان کنم)

I’ve tried and tried a million times (million times)

میلیون ها بار تلاش کردم و تلاش کردم (میلیون ها بار)

La-da-da-de-da, la-da-da-de-da, la-da-da-de-da-da

Cross my heart and hope to die

به جون خودم دارم حقیقت رو میگم

Welcome to my dark side

به سمت تاریک من خوش آمدی

(Yeah, yeah, yeah) Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم (آره، آره، آره)

(Yeah, yeah, yeah) Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم (آره، آره، آره)

(Yeah, yeah, yeah) Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم (آره، آره، آره)

(Yeah, yeah, yeah) Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم (آره، آره، آره)

Take a step into the havoc

یک قدم به سمت نابودی بردار

Look around, this aint even the half of it

به اطراف نگاه کن، این حتی نصفش هم نیست

Im walking the line between panic and losing my mind Embracing the madness

دارم روی مرز بین وحشت و از دست دادن عقلم قدم و در آغوش گرفتن جنون قدم برمیدارم

My devils, they whisper in my ear

شیاطین من، توی گوشم زمزمه میکنن

Deafenin’ me with all my fears

با تمام ترس هام منو کر میکنن

I’m livin’ in a nightmare

توی یک کابوس زندگی میکنم

There’s parts of me I cannot hide

قسمتی از من هست که نمیتونم پنهان کنم

I’ve tried and tried a million times (million times)

میلیون ها بار تلاش کردم و تلاش کردم (میلیون ها بار)

La-da-da-de-da, la-da-da-de-da, la-da-da-de-da-da

Cross my heart and hope to die

به جون خودم دارم حقیقت رو میگم

Welcome to my dark side

به سمت تاریک من خوش آمدی

(Yeah, yeah, yeah) Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم (آره، آره، آره)

(Yeah, yeah, yeah) Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم (آره، آره، آره)

(Yeah, yeah, yeah) Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم (آره، آره، آره)

(Yeah, yeah, yeah) Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم (آره، آره، آره)

(Ah)

Dark side (Ah)

سمت تاریک

Cross my heart and hope to die

به جون خودم دارم حقیقت رو میگم

Welcome to my dark side

به سمت تاریک من خوش آمدی

Ooh, to my dark, dark, dark side

به سمت تاریکم

Ooh, to my dark, dark, dark side (dark, dark side)

به سمت تاریکم (سمت تاریک)

Ooh, to my dark, dark, dark side (to my dark side)

به سمت تاریکم (به سمت تاریکم)

Ooh, to my dark, dark, dark side (to my– to my dark side)

به سمت تاریکم (به سمت تاریکم)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید