مجله علمی تفریحی بیبیس
0

قصه انگلیسی اکو کوهستان

بازدید 631

Mountains Echo Story

داستان انگلیسی اکو كوهستان

“A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself and screams: AAAhhhhhhhhhhh!!!”””

پسری همراه با پدرش در کوهستان پیاده روی می کردند که ناگهان پسر به زمین می خورد و آسیب می بیند و نا خود آگاه فریاد می زند: “آآآه ه ه ه ه”

To his surprise, he hears the voice repeating, somewhere in the mountain: “AAAhhhhhhhhhhh!!!”

با تعجب صدای تکرار را از جایی در کوهستان می شنود. “آآآه ه ه ه ه”

Curious, he yells: “Who are you?”

با کنجکاوی، فریاد می زند:”تو کی هستی؟”

He receives the answer: “Who are you?”

صدا پاسخ می دهد:”تو کی هستی”

And then he screams to the mountain: “I admire you!”

سپس با صدای بلند در کوهستان فریاد می زند:” ستایشت می کنم”

The voice answers: “I admire you!”

صدا پاسخ می دهد:” ستایشت می کنم”

Angered at the response, he screams: “Coward!”

به خاطر پاسخ عصبانی می شود و فریاد می زند:”ترسو”

He receives the answer: “Coward!”

جواب را دریافت می کند:”ترسو”

He looks to his father and asks: “What’s going on?”

به پدرش نگاه می کند و می پرسد:” چه اتفاقی افتاده؟ “

The father smiles and says: “My son, pay attention.”

پدر خندید و گفت:” پسرم، گوش بده”

Again the man screams: “You are a champion!”

این بار پدر فریاد می زند: ” تو قهرمانی”

The voice answers: “You are a champion!”

صدا پاسخ می دهد : ” تو قهرمانی”

The boy is surprised, but does not understand.

پسر شگفت زده می شود، اما متوجه موضوع نمی شود.

Then the father explains: “People call this ECHO, but really this is LIFE.

سپس پدر توضیح می دهد: ” مردم به این پژواک می گویند، اما این همان زندگیست”.

It gives you back everything you say or do.

زندگی همان چیزی را که انجام می دهی یا می گویی به تو بر می‌گرداند

Our life is simply a reflection of our actions.

زندگی ما به سادگی بازتابی از اعمال ماست

If you want more love in the world, create more love in your heart.

اگر در دنیا عشق بیشتری می خواهی، عشق بیشتری را در قلبت بیافرین

If you want more competence in your team, improve your competence.

اگربدنبال قابلیت بیشتری در گروهت هستی. قابلیتت را بهبود ببخش

This relationship applies to everything, in all aspects of life;

این رابطه شامل همه چیز و همه ی جنبه های زندگی می شود

Life will give you back everything you have given to it.

زندگی هر چیزی را که به آن داده ای به تو خواهد داد

YOUR LIFE IS NOT A COINCIDENCE. IT’S A REFLECTION OF YOU!”

زندگی تو یک اتفاق نیست، انعکاسی از وجود توست.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید