مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Last Night از Morgan Wallen با متن و ترجمه

بازدید 1261

Last night we let the liquor talk

 دیشب ما اجازه دادیم ک مشروب حرف بزنه

I can’t remember everything we said but we said it all

یادم نمیاد چ حرفایی ب هم زدیم اما هر چی تو دلمون بودو ب هم گفتیم

You told me that you wish I was somebody you never met

تو بهم گفتی ک ای کاش هیچ وقت منو نمیدیدی

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

اما عزیزم، عزیزم ی حسی بهم میگه که ما هنوز ب پایان رابطمون نرسیدیم

No way it was our last night

ب هیچ عنوان آخرین شب رابطه ما نبود

I kiss your lips

من لبهاتو میبوسم

Make you grip the sheets with your fingertips

کاری میکنم با انگشتات ب ملافه های تخت چنگ بندازی

Last bottle of Jack, we split a fifth

بطری آخر جک، ما یک پنجمش رو میریزیم

(در اینجا خواننده ب نوشیدنی الکلی “جک دانیل” ک یک برند ویسکی از تنسی است اشاره داره. تقریباً قدرت متوسط جک (40٪) است. یک پنجم هم یک واحد اندازه گیری است که برای نوشیدن استفاده می شود، حدود 750 میلی متر.)

Just talkin’ about life goin’ sip for sip, yeah

راجب گذر زندگی صحبت میکنیم

You, you know you love to fight

تو، خودت میدونی دوست داری بحث و جدل کنی

And I say shit I don’t mean

و من مزخرفاتی ب زبون میارم ک ازشون منظوری ندارم

But I’m still gon’ wake up wantin’ you and me

اما همچنان میخوام بیدار شم و خواستار تو و من خواهم بود

I know that last night we let the liquor talk

میدونم ک دیشب ما اجازه دادیم ک مشروب حرف بزنه

I can’t remember everything we said but we said it all

یادم نمیاد چ حرفایی ب هم زدیم اما هر چی تو دلمون بودو ب هم گفتیم

You told me that you wish I was somebody you never met

تو بهم گفتی ک ای کاش هیچ وقت منو نمیدیدی

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

اما عزیزم، عزیزم ی حسی بهم میگه که ما هنوز ب پایان رابطمون نرسیدیم

No way it was our last night

No way it was our last night (Last night)

No way it was our last night (Last night)

ب هیچ عنوان دیشب آخرین شبمون نبود

No way it was the last night that we break up

ب هیچ عنوان این آخرین باری نبود ک ما از هم جدا شدیم

I see your tail lights in the dust

من چراغ عقب ماشینت رو در گرد و غبار هوا میبیینم

You called your momma, I call your bluff

تو ب مامانت زنگ زدی ، منم گفتم  داری بلوف میزنی

In the middle of the night, pull her right back up

نیمه های شب ، اونو منصرفش کردم

Yeah my, my friends say “Let her go”

آره، دوستای من میگن ” بذار دختره بره”

Your friends say “What the hell?”

دوستای تو میگن “چ مرگتونه؟”

I wouldn’t trade your kind of love for nothin’ else

من حاضر نیستم عشق تو رو با هیچ چیزی معامله کنم

Oh baby, last night we let the liquor talk

اوه عزیزم، دیشب ما اجازه دادیم ک مشروب حرف بزنه

I can’t remember everything we said but we said it all

یادم نمیاد چ حرفایی ب هم زدیم اما هر چی تو دلمون بودو ب هم گفتیم

You told me that you wish I was somebody you never met

تو بهم گفتی ک ای کاش هیچ وقت منو نمیدیدی

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

اما عزیزم، عزیزم ی حسی بهم میگه که ما هنوز ب پایان رابطمون نرسیدم

No way it was our last night, we said we’d had enough

ب هیچ عنوان دیشب شب آخر ما نبود، ما گفتیم ک دیگه نمیتونیم تحمل کنیم

I cant remember everything we said but we said too much

یادم نمیاد چ حرفایی ب هم زدیم اما حرفای زیادی زدیم

I know you packed your shit and slammed the door right before you left

میدونم تو وسایلت رو جمع کردی و قبل از اینکه بری درو پشت سرت کوبیدی

But baby, baby somethins tellin’ me this ain’t over yet

اما عزیزم، عزیزم ی حسی بهم میگه این رابطه هنوز تموم نشده

No way it was our last night (Last night)

No way it was our last night (Last night)

ب هیچ عنوان آخرین شب رابطه ما نبود

I know you said this time you really weren’t comin’ back again

میدونم گفتی ک اینبار دیگه برنمیگردی

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

اما عزیزم، عزیزم ی حسی بهم میگه این رابطه هنوز تموم نشده

No way it was our last night (Last night)

No way it was our last night (Last night)

ب هیچ عنوان آخرین شب رابطه ما نبود

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید