مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Addicted از kelly Clarkson با متن و ترجمه

بازدید 202

It’s like you’re a drug

انگار تو یه موادی

It’s like you’re a demon I can’t face down

انگار تو یه شیطانی که نمیتونم شکستش بدم

It’s like I’m stuck

انگار گیر کردم

It’s like I’m running from you all the time

انگار دارم همیشه ازت فرار میکنم

And I know I let you have all the power

و میدونم که میذارم تو همه ی قدرت رو داشته باشی.

It’s like the only company I seek is misery all around

انگار تنها همراهی که دنبالش میگشتم بدبختی و بیچارگیه

It’s like you’re a leech

انگار تو یه زالو ای

Sucking the life from me It’s like I can’t breathe

که زندگی و جونم رو از درونم میمکی ،انگار نمیتونم نفس بکشم

Without you inside of me

بدون تو درونم

And I know I let you have all the power

و میدونم که میذارم تو همه ی قدرت رو داشته باشی

And I realize I’m never gonna quit you over time

و میفهمم که هیچوقت در گذر زمان بیخیالت نخواهم شد.

It’s like I can’t breathe

انگار نمیتونم نفس بکشم

It’s like I can’t see anything

انگار نمیتونم هیچی ببینم

Nothing but you

هیچی جز تو

I’m addicted to you

من بهت معتادم

It’s like I can’t think

انگار نمیتونم فکر کنم

Without you interrupting me

بدون این که تو مزاحم افکارم بشی

In my thoughts

توی افکارم

In my dreams

توی رویاهام

You’ve taken over me

تو کنترل منو به دست گرفتی

It’s like I’m not me

انگار من, خودم نیستم

It’s like I’m lost

انگار گم شده م

It’s like I’m giving up slowly

انگار دارم یواش یواش بیخیال میشم

It’s like you’re a ghost that’s haunting me

انگار تو یه روحی که داری منو تسخیر میکنی

Leave me alone

تنهام بذار

And I know these voices in my head

و من میدونم این صداهای توی ذهنم

Are mine alone

فقط مال من ان

And I know I’ll never change my ways

و میدونم که من هیچوقت راه و روشمو تغییر نمیدم

If I don’t give you up now

اگه الان بیخیالت نشم

It’s like I can’t breathe It’s like I can’t see anything

انگار نمیتونم نفس بکشم انگار نمیتونم هیچی ببینم

Nothing but you

هیچی جز تو

I’m addicted to you

من بهت معتادم

It’s like I can’t think

انگار نمیتونم فکر کنم

Without you interrupting me

بدون این که تو مزاحم افکارم بشی

In my thoughts

توی افکارم

In my dreams

توی رویاهام

You’ve taken over me

تو کنترل منو به دست گرفتی

It’s like I’m not me

انگار من, خودم نیستم

I’m hooked on you، I need a fix

من معتادت شدم، به تعمیر احتیاج دارم

I can’t take it Just one more hit

نمیتونم تحملش کنم،فقط یه ضربه ی دیگه

I promise I can deal with it I’ll handle it, quit it

قول میدم که میتونم از بربیام از پسش برمیام, تمومش میکنم

Just one more time Then that’s it

فقط یه بار دیگه ،بعد دیگه همینه

Just a little bit more to get me through this

فقط یه ذره دیگه تا من به آخر این ماجرا برسم

I’m hooked on you، I need a fix

من معتادت شدم، به تعمیر احتیاج دارم

I can’t take it Just one more hit

نمیتونم تحملش کنم، فقط یه ضربه ی دیگه

I promise I can deal with it I’ll handle it, quit it

قول میدم که میتونم از بربیام از پسش برمیام, تمومش میکنم

Just one more time Then that’s it

فقط یه بار دیگه ،بعد دیگه همینه

Just a little bit more to get me through this

فقط یه ذره دیگه تا من به آخر این ماجرا برسم

It’s like I can’t breathe

انگار نمیتونم نفس بکشم

It’s like I can’t see anything

انگار نمیتونم هیچی ببینم

Nothing but you

هیچی جز تو

I’m addicted to you

من بهت معتادم

Its like I can’t think

انگار نمیتونم فکر کنم

Without you interrupting me

بدون این که تو مزاحم افکارم بشی

In my thoughts

توی افکارم

In my dreams

توی رویاهام

Youve taken over me

تو کنترل منو به دست گرفتی

It’s like I’m not me

انگار من, خودم نیستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.