مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I’m yours از Isabel LaRosa با متن و ترجمه

بازدید 133

(Baby, I’m yours, yours, yours)

(عزیزم، من مال خودتم، مال خودت، خودت)

(Baby, I’m yours, yours, yours)

(عزیزم، من مال خودتم، مال خودت، خودت)

I know that you love me

میدونم که عاشقم هستی

Darling, you don’t have to say it

دلبندم، مجبور نیستی به زبون بیاریش

You know you can trust me

میدونی که میتونی بهم اعتماد کنی

It’s okay, it’s complicated

اشکالی نداره، اوضاع پیچیدس

Nervous, trip over my words

مضطربم، حرفام رو نمیتونم درست بگم

You’re so pretty it hurts

خیلی خوشگلی و این اذیتم میکنه

Baby, I’m yours

عزیزم، من مال خودتم

Baby, I’m yours

عزیزم، من مال خودتم

Baby, I’m yours

عزیزم، من مال خودتم

I need something more

به یه چیز بیشتری نیاز دارم

I’ll pray to the Lord

به درگاه خدا دعا میکنم

That baby, I’m yours

که عزیزم، مال خودت باشم

Is it too late to see you?

برای دیدنت خیلی دیر شده؟

I love the view of your headlights

عاشق اینم که نور چراغ ماشینت رو ببینم

Wanna get to know you (Know you)

میخوام قشنگ بشناسمت (بشناسمت)

Park outside my house for the night

امشب ماشینت رو جلوی خونم پارک کن

Nervous, trip over my words

مضطربم، حرفام رو نمیتونم درست بگم

You’re so pretty it hurts

خیلی خوشگلی و این اذیتم میکنه

Baby, I’m yours

عزیزم، من مال خودتم

Baby, I’m yours

عزیزم، من مال خودتم

Baby, I’m yours

عزیزم، من مال خودتم

I need something more

به یه چیز بیشتری نیاز دارم

I’ll pray to the Lord

به درگاه خدا دعا میکنم

That baby, I’m yours

که عزیزم، مال خودت باشم

We’re gettin’ closer, inches away

داریم بهم نزدیک میشیم، تنها چند سانتیمتر فاصله باقی مونده

Lose composure, favorite mistake

از دست دادن کنترل و یه اشتباه دوست داشتنی

Friendship’s over, won’t be the same

دوستی معمولی تموم شد، دیگه مثل قبل نیست

(Baby, I’m yours, yours, yours)

(عزیزم، من مال خودتم، مال خودت، خودت)

(Baby, I’m yours, yours, yours)

(عزیزم، من مال خودتم، مال خودت، خودت)

(I need something more)

(به یه چیز بیشتری نیاز دارم)

(But baby, Im yours)

(ولی عزیزم، من مال خودتم)

Baby, I’m yours

عزیزم، من مال خودتم

Baby, I’m yours

عزیزم، من مال خودتم

Baby, Im yours

عزیزم، من مال خودتم

I need something more

به یه چیز بیشتری نیاز دارم

I’ll pray to the Lord

به درگاه خدا دعا میکنم

That baby, I’m yours

که عزیزم، مال خودت باشم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید