مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ middle of the night از Elley Duhe با متن و ترجمه

بازدید 1490

I summoned you, please come to me

من تو رو احضار کردم، لطفا بیا پیشم

Don′t bury thoughts that you really want

افکاری که واقعاً میخوای رو دفن نکن

I fill you up, drink from my cup

من پرت کردم، از فنجون من بنوش

Within me lies what you really want

درون من وجود داره چیزی که تو واقعا میخوای

Come, lay me down

بیا، منو پایین بکش

Cause you know this

چون می دونی اینو

′Cause you know this love

چون تو این عشق رو میشناسی

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night

در نیمه های شب

Just call my name, I’m yours to tame

فقط اسمم رو صدا بزن، من رام تو شدم

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night

در نیمه های شب

I’m wide awake

من کاملا بیدارم

I crave your taste all night long

تمام شب مزه ی تو رو خواستم

′Til morning comes

تا وقتی که صبح شه

I′m getting what is mine

من چیزی که مال خودمه رو میگیرم

You gon’ get yours, oh, no, ooh

تو برو مال خودتو بگیر، اوه نه

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night, oh-oh

در نیمه های شب، اوه، اوه

این شعله های سوزان، این موج های شکننده

Wash over me like a hurricane

منو مثل طوفان نابود می کنن (می شورن)

I captivate, you′re hypnotized

من مجذوبم، تو هیپنوتیزم شده ای

Feel powerful, but it’s me again

احساس قدرت کن، اما بازم این منم

Come, lay me down

بیا، منو پایین بکش

′Cause I know this

چون می دونی اینو

Cause I know this love

چون این عشقو می شناسم

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night

در نیمه های شب

Just call my name, I′m yours to tame

فقط اسمم رو صدا بزن، من رام تو شدم

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night

در نیمه های شب

I’m wide awake

من کاملا بیدارم

I crave your taste all night long

تمام شب مزه ی تو رو خواستم

‘Til morning comes

تا وقتی که صبح برسه

I′m getting what is mine

من چیزی که مال خودمه رو میگیرم

You gon′ get yours, oh, no, ooh-ooh

تو برو مال خودتو بگیر، اوه نه

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night, oh-oh

در نیمه های شب، اوه، اوه

فقط صدام کن، اه

Just call my name

فقط اسممو صدا کن

Like you need me

همون طور که منو می خوای، اه

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night

در نیمه های شب

Just call my name, Im yours to tame

فقط اسمم رو صدا بزن، من رام تو شدم

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night

در نیمه های شب

Im wide awake

من کاملا بیدارم

I crave your taste all night long

تمام شب مزه ی تو رو خواستم

‘Til morning comes

تا وقتی که صبح برسه

I′m getting what is mine

من چیزی که مال خودمه رو میگیرم

You gon’ get yours, oh-ooh

تو هم چیزی که مال خودته رو بگیر، اوه-اووه

In the middle of the night

در نیمه های شب

In the middle of the night, oh-oh-woah

در نیمه های شب

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.