مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ EVIL از Aviva با متن و ترجمه

بازدید 4890

I’m sorry

 متاسفم

Somebody hurt ya when you were younger

وقتی جوون تر بودی بهت صدمه زدن

But why’d you take it out on me?

ولی چرا انتقامش رو از من گرفتی؟

Now you’re over soon, you’ll see

حالا شما به زودی تمام می کنید، خواهید دید

I forgive ya

من میبخشمت

It’s not your fault you’re so frickin’ EVIL

این تقصیر تو نیست که اینقدر شیطانی هستی

Spreading lies about you and me

انتشار دروغ در مورد من و شما

Tore it down, made it seem easy

آن را پاره کرد، کار را آسان کرد

What’s the way to Heaven?

راه بهشت چیست..؟

Now you’ve found a way to sell it

حالا نوبت توئه که بفروشیش(روحت رو)

You thought I’d lay down and die

 فکر میکردی من دراز میکشم و میمیرم

But it’s my turn now to start the fires

 ولی الان نوبت منه که آتش روشن کنم

You’re E-V-I-L

 تو شیطانی

You’ll burn this place to Hell

تو اینجا رو به جهنم میبری

But it don’t matter when you’re dead

ولی این مهم نیست وقتی تو مردی

Won’t save you now ’cause we’re not friends

حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

E-V-I-L, they’re all under your spell

شیطان، همه ی اونا تحت طلسمت هستن

But it won’t matter when you’re dead

ولی این مهم نیست وقتی تو مرده باشی

Won’t save you now ’cause we’re not friends

حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

E-V, E-V-I-L

شیطان

E-V, E-V-I-L

شیطان

But it don’t matter when you’re dead

ولی این مهم نیست وقتی تو مردی

Won’t save you now ’cause we’re not friends

حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

Your problems, not my problems, you’re forgetting

مشکلات تو، نه مشکلات من، داری فراموش میکنی

Cannot change who you are inside

نمیشه درونت رو تغییر داد

You let it out, let your dark run wild

تو آن را رها کردی، اجازه داد تا تاریکی ات همچنان باشد

I know it wasn’t my fault

 میدونم تقصیر من نبود

I can’t believe though

 هرچند نمیتونم باور کنم..

That you think you have escaped me

 که فکرکردی از من فرار کردی

I’ll hunt you down, just you wait and see

 من شکارت میکنم، فقط صبر کن و ببین

What’s the way to Heaven?

 راه بهشت چیست..؟

Now you’ve found a way to sell it

 حالا نوبت توئه که بفروشیش(روحت رو)

You thought I’d lay down and die

 فکر میکردی من دراز میکشم و میمیرم

But it’s my turn now to start the fires

 ولی الان نوبت منه که آتش روشن کنم

You’re E-V-I-L

 تو شیطانی

You’ll burn this place to Hell

 تو اینجا رو به جهنم میبری

But it don’t matter when you’re dead

 ولی این مهم نیست وقتی تو مردی

Won’t save you now ’cause we’re not friends

 حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

E-V-I-L, they’re all under your spell

 شیطان، همه ی اونا تحت طلسمت هستن

But it won’t matter when you’re dead

 ولی این مهم نیست وقتی تو مرده باشی

Won’t save you now ’cause we’re not friends

 حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

E-V, E-V-I-L

شیطان

E-V, E-V-I-L

شیطان

But it don’t matter when you’re dead

ولی این مهم نیست وقتی تو مردی

Won’t save you now ’cause we’re not friends

حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

E-V, E-V-I-L

 شیطان

E-V, E-V-I-L

 شیطان

E-V, E-V-I-L

 شیطان

E-V-I-L, EVIL

 شیطان

You’re E-V-I-L

 تو شیطانی

You’ll burn this place to Hell

 تو اینجا رو به جهنم میبری

But it dont matter when you’re dead

 ولی این مهم نیست وقتی تو مردی

Won’t save you now ’cause we’re not friends

 حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

E-V-I-L, they’re all under your spell

 شیطان، همه ی اونا تحت طلسمت هستن

But it won’t matter when you’re dead

 ولی این مهم نیست وقتی تو مرده باشی

Won’t save you now ’cause we’re not friends

 حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

E-V, E-V-I-L

 شیطان

E-V, E-V-I-L

 شیطان

But it don’t matter when you’re dead

 ولی این مهم نیست وقتی تو مردی

Wont save you now ’cause we’re not friends

 حالا نجاتت نمیدم، چون ما دوست نیستیم

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.