مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sooner Or Later از Aaron Carter با متن و ترجمه

بازدید 173

These past days and past nights

روز و شب هاي گذشته

Walks under streetlights

راه رفتن زيره چراغ ها خيابان

Something don’t feel right

يه چيزي درست نيست

Sooner or later she’ll be

دير يا زود او

Trips to Chicago

به شيکاگو سفر ميکنه

Don’t call me crazy, this time tomorrow

فردا اين موقع منو ديوانه صدا نکن

Could lead me, I’ll follow

ميتوني راه رو نشونم بدي،دنبالت خواهم اومد

I’ve got the tables, I’ve bought the bottles

ميز رو رزرو کردم،بطري هارو خريدم

Sooner or later she’ll

دير يا زود

Be walking away, I’ve got something to say to her

او ميره،و من ميخوام يه چيزي بهش بگم

Sooner or later she’ll

دير يا زود او

See what’s inside, I’ve put something away for her

ببين از درون چه خبره،يه چيزي واسش گذاشتم

Man, I’d do anything for her

پسر،من حاضرم هر کاري براش کنم

Sooner or later she’ll be

دير يا زود

She’ll be

او

Sooner or later she’ll be

دير يا زود

She’ll be

او

Sooner or later she’ll be

دير يا زود

I ain’t calling you back

قرار نيست جواب تلفنت رو بدم

When you feeling like that

وقتي اين احساس رو داري

I ain’t tripping, getting mad

سفر نميکنم،ناراحت نميشم

Cause sooner or later she’ll be

چون دير يا زود

Coming right back

او بر ميگرده

When you feeling like that

وقتي اين احساس رو داري

I ain’t tripping, getting mad

سفر نميکنم،ناراحت نميشم

Sooner or later she’ll be

دير يا زود

Sooner or later, yeah

دير يا زود

Don’t tell me I’m not sure

بهم نگو مطمئن نيستم

Don’t tell me I’m not yours

بهم نگو ماله تو نيستم

Is time moving backwards

وقتي به عقب برگشتنه

And sooner or later we’ll be

و دير يا زود ما

Just over oceans

خارج کشوريم

I need your body on me like lotion

ميخوام بدنت مثل لوسيون رو بدنم باشه

Girl’s a commotion

دختر يک جنجاله

Worship your body, call that devotion

بدنت رو ميپرستم،بهش ميگم صميميت

Sooner or later she’ll

دير يا زود

Call me and tell me she’s feeling alone tonight

بهم زنگ ميزني و ميگي امشب احساس تنهايي ميکنه

Sooner or later she’ll

دير يا زود

Text me and tell me that she’s leaving on the light

بهم پيام ميدي و ميگي : تو روز روشن داره ميذاره ميره

‘Cause I’m not going home tonight

چون امشب خونه نميرم

Sooner or later she’ll be

دير يا زود

She’ll be

او

Sooner or later she’ll be

دير يا زود

She’ll be

او

Sooner or later she’ll be

دير يا زود

I ain’t calling you back

قرار نيست جواب تلفنت رو بدم

When you feeling like that

وقتي اين احساس رو داري

I aint tripping, getting mad

سفر نميکنم،ناراحت نميشم

Cause sooner or later she’ll be

چون دير يا زود

Coming right back

او بر ميگرده

When you feeling like that

وقتي اين احساس رو داري

I aint tripping, getting mad

سفر نميکنم،ناراحت نميشم

Sooner or later she’ll be

دير يا زود

Sooner or later, yeah

دير يا زود

Sooner or later, yeah

دير يا زود

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید