مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Coming Back To Life از Pink Floyd با متن و ترجمه

بازدید 2288

Where were you when I was burned and broken?

کجا بودی؟ زمانی که من سوخته و شکسته بودم

While the days slipped by from my window watching

زمانی که روزها به سرعت گذشتند و من از پنجره تماشایشان می‌کردم

And where were you when I was hurt and I was helpless?

و کجا بودی؟ زمانی که من ضربه خورده و درمانده بودم

‘Cause the things you say and the things you do surround me

چرا که گفته ها و عملکردت مرا احاطه کرده

While you were hanging yourself on someone elses words

زمانی که اعتمادت را به گفته‌های دیگری می‌سپردی

Dying to believe in what you heard

برای باور به آنچه شنیده بودی، می‌مردی

I was staring straight into the shining sun

من مستقیما به خورشید درخشان خیره بودم

Lost in thought and lost in time

در خیال و در زمان گمگشته بودم

While the seeds of life and the seeds of change were planted

هنگامی که بذر زندگی و تغییر کاشته شده بودند

Outside, the rain fell dark and slow

بیرون، بارانی نم‌نم و تیره می‌بارید

While I pondered on this dangerous but irresistible pastime

هنگامی که من در فکر این سرگرمی خطرناک و اجتناب ناپذیر بودم

I took a heavenly ride through our silence

من سوار بر مسیری آسمانی، از میان سکوتمان گذر کردم

I knew the moment had arrived

می‌دانستم که زمان آن فرا رسیده بود؛

For killing the past and coming back to life

زمان نابود کردن گذشته، و (دوباره) به زندگی بازگشتن

I took a heavenly ride through our silence

من سوار بر مسیری آسمانی، از میان سکوتمان گذشتم

I knew the waiting had begun

می‌دانستم که انتظار شروع شده،

And headed straight into the shining sun

و مستقیم به سوی خورشید درخشان روانه شده بود

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.