مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Just a Boy از Olivia O’Brien با متن و ترجمه

بازدید 102

You’re just a boy, baby, what did I expect?

تو فقط یک پسری، عزیزم چه انتظاری ازت داشتم؟

Ain’t got no fuckin’ respect? Oh, no, yeah

هیچ احترامی سرت نمیشه؟ اون نه، آره

Met you at a party last week (Last week)

هفته گذشته در پارتی دیدمت

Caught you staring at me (At me)

همینطور که بهم خیره شده بودی گیرت انداختم

You were tryna keep it lowkey (Lowkey)

تو سعی میکردی قایمکی به کارت ادامه بدی

I thought it was kinda sweet (Kinda sweet)

فکر کردم یه جورایی این کارت شیرینه

Then I got to know you, saw the games you were playing

بعدش من شروع به شناختنت کردم،بازی هایی که انجام میدادی رو دیدم

‘Cause the things you were doin’

چون کارایی که تو میکردی

Didn’t match with what you’re sayin’

با چیزهایی که میگفتی یکی نبود

Oh, no, no, oh, no

اوه نه نه، اوه نه

Don’t know how you did it, got me in a situation

نمیدونم چطور این کارو کردی، منو تو یه وضعیتی قرار دادی

Guess you’re good at hiding ulterior motivation

فکر کنم در پنهان کردن انگیزهات خیلی استادی

Oh, no, oh, no

اوه نه، اوه نه

And baby, you’re disposable

و عزیزم تو دور انداختنی هستی

I would rather be alone

مایلم تنها بمونم

Than have to deal with you one more time (One more time)

تا اینکه یه بار دیگه باهات سرو کله بزنم

And I know that you think you know

و میدونم که تو فکر میکنی میدونی

What I’m thinking, but you don’t

من دارم به چی فکر میکنم اما نمیدونی

Think I’m trippin’ ’bout you, I’m fine

فکر میکنی من به خاطر تو ناراحتم اما حالم خوبه

You’re just a boy, baby, what did I expect?

تو فقط یک پسری، عزیزم چه انتظاری ازت داشتم؟

Ain’t got no fuckin’ respect? Oh, no, yeah

هیچ احترامی سرت نمیشه؟ اون نه، آره

Trust me, boy, I’m the best you’ll ever get

حرفمو باور کن پسر، من بهترین گزینه ای  بودم که میتونستی داشته باشی

Aren’t you sad you ruined it? Oh, no, yeah

از اینکه همه چیز رو خراب کردی ناراحت نیستی؟ اوه نه، آره

I hate to be the one to tell you (But)

متنفرم از اینکه تنها کسی باشم که اینو  بهت میگه (اما)

You’re just another one of them dudes (Yeah)

تو فقط یکی دیگه از اون پسرهایی(آره)

Walking ’round like you’re so cool (Think)

جوری راه میری انگار خیلی باحالی(فکر میکنی)

Everybody cares what you do

همه اهمیت میدن تو داری چیکار میکنی

Well let me tell you something, I don’t wanna sound bitchy

خب بذار یه چیزی بهت بگم، با این حرفی که میزنم فکر نکنی خرابم

I can guarantee when I’m gone that you’ll miss me

من میتونم ضمانت کنم که وقتی برم دلت برام تنگ میشه

Oh no, oh no

اوه نه، اوه نه

I thought you were different, but I’ve never been so wrong

من فکر میکردم تو با بقیه فرق داری تا حالا تو عمرم اینجوری اشتباه نکرده بودم

Got you figured out, don’t know why it took me so long

فهمیدم چه اشتباهی کردم اما خیلی طول کشید

Oh no, oh no

اوه نه، اوه نه

And baby, you’re disposable

و عزیزم تو دور انداختنی هستی

I would rather be alone

مایلم تنها بمونم

Than have to deal with you one more time (One more time)

تا اینکه یه بار دیگه باهات سرو کله بزنم

And I know that you think you know

و میدونم که تو فکر میکنی میدونی

What I’m thinking, but you don’t

من دارم به چی فکر میکنم اما نمیدونی

Think I’m trippin’ ’bout you, I’m fine I’m fine (I’m fine, yeah)

فکر میکنی من به خاطر تو ناراحتم اما حالم خوبه

You’re just a boy, baby, what did I expect?

تو فقط یک پسری، عزیزم چه انتظاری ازت داشتم؟

Ain’t got no fuckin’ respect? Oh, no, yeah

هیچ احترامی سرت نمیشه؟ اون نه، آره

Trust me, boy, I’m the best you’ll ever get

حرفمو باور کن پسر، من بهترین گزینه ای  بودم که میتونستی داشته باشی

Aren’t you sad you ruined it? Oh, no, yeah

از اینکه همه چیز رو خراب کردی ناراحت نیستی؟ اوه نه، آره

You’re just a boy, you’re just a boy

تو فقط یه پسری

You’re just a boy, caught you starin’ at me

تو فقط یه پسر ی، همینطور که بهم خیره شده بودی مچتو گرفتم

You’re just a boy, you were tryna keep it lowkey

تو فقط یه پسری، سعی میکردی قایمکی به کارت ادامه بدی

You’re just a boy, I thought it was kinda sweet

تو فقط یه پسری، فکر کردم این کارت یه جورایی شیرینه

You’re just a boy, I need a man, though, need a man,

 though

تو فقط یه پسری، من به یه مرد نیاز دارم، به هر حال، به یک مرد نیاز دارم

Ooh

You’re just a boy, baby, what did I expect?

تو فقط یک پسری، عزیزم چه انتظاری ازت داشتم؟

Ain’t got no fuckin’ respect? Oh, no, yeah

هیچ احترامی سرت نمیشه؟ اون نه، آره

(Ain’t go no respect, no)

Trust me, boy, I’m the best you’ll ever get

حرفمو باور کن پسر، من بهترین گزینه ای  بودم که میتونستی داشته باشی

(I’m the best you’ll ever get, no)

Aren’t you sad you ruined it? Oh, no, yeah

از اینکه همه چیز رو خراب کردی ناراحت نیستی؟ اوه نه، آره

Did I expect?

چه انتظاری داشتم؟

You’re just a boy, youre just a boy (A boy)

You’re just a boy (You’re just a boy)

تو فقط یه پسری

Youre just a boy, you ain’t got no respect (A boy)

تو فقط یه پسری، احترام حالیت نمیشه

You’re just a boy, but what did I expect? (You’re just a boy)

تو فقط یه پسری، اما من چه انتظاری داستم؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.